JSM: Stödnivåerna för EU:s direktstöd 2016 justerade

Regeringen fastställde i dag stödnivåerna för de av EU helfinansierade jordbrukarstöd 2016 som betalas ut i den första posten.

Stödbeloppet uppgår till sammanlagt över 500 miljoner euro. I samband med den första posten från och med december betalas ut sammanlagt högst ca 245 miljoner euro i grundstöd, ungefär 149 miljoner euro i förgröningsstöd, ca 9,9 miljoner euro i EU-stöd till unga jordbrukare och ca 13 miljoner euro i produktionskopplat bidrag för åkergrödor.  I december betalar man de här stöden ut omkring 95 procent av 2016 års stödbelopp. 

Det maximala beloppet för produktionskopplat stöd för hela året är ca 102 miljoner euro. Av denna summa upptar bidraget för nötkreatur omkring 86 miljoner euro.  Av denna summa betalas ut ca 70 procent utifrån antalet bidragsberättigande nötkreatur och mjölkkor som vistats på gården under tiden 1.1 - 15.9.2016. Den andra stöd- och bidragsposten det vill säga slutposten betalas ut senast vid utgången av juni nästa år.

Stödnivån för grundstöd består av stödrättigheternas värde och eventuella gårdsspecifika tilläggsdelar. I AB-stödområdet i Södra Finland höjdes stödrättighetsvärdet med 0,8 euro och i C-området i landets övriga delar med 1,14 euro jämfört med våren. I AB-området är värdet nu 122,30 euro och i C-området 110,84 euro per stödberättigande hektar. Dessa bildar grundstödets enhetliga stöddel.

Därutöver får många gårdar gårdsspecifika tilläggsdelar som bestäms utifrån produktionen. Tilläggsdelarna är minskande och kommer att försvinna helt inom de närmaste åren. De tilläggsdelar som gäller stärkelsepotatis, tjurar och stutar samt mjölk försvinner redan i år. De medel som använts för dem har inkluderats i alla stödrättigheternas enhetliga stöddelar. Tilläggsdelen för timotej gäller till slutet av i år och tilläggsdelen för sockerbeta till utgången av år 2018.

Stödnivån för förgröningsstöd höjdes med 0,2 euro i AB-stödområdet och sänktes med 0,1 euro i C-stödområdet. Efter ändringarna uppgår förgröningsstödet till 74,7 euro i AB-stödområdet och till 65,2 euro per hektar i C-stödområdet.

Stödnivån för EU-stöd till unga jordbrukare höjdes från 50 euro till 51 euro per hektar. För detta stöd används maximibeloppet enligt EU-bestämmelserna, vilket är två procent av det nationella maximibeloppet för direktstöd. 

Produktionskopplat stöd betalas ut i december enligt enhetsnivåerna:

Bidrag för åkergrödor

Stödområde AB euro/haStödområde C euro/ha
Proteingrödor68,0068,00
Råg57,0057,00
Sockerbeta86,0086,00
Stärkelsepotatis579,00579,00
Frilandsgrönsaker160,00


Bidrag för mjölkkor

Områdeeuro/djur
Åländska fastlandet600
Stödområde AB, yttre skärgård865
Övriga, stödområde AB535


Bidrag för nötkreatur

Stödområde AB 
yttre skärgård
euro/djur
Åländska fastlandet
euro/djur
Övriga, stödområde AB
euro/djur
Stödområde C
euro/djur

dikor och dikorkvigor
560395395170
tjurar och stutar1080450485155
Skärgårdskvigor550


Hela bidraget för slaktkvigor, får och getter betalas ut i samband med den andra posten. Samtidigt justeras också de djurspecifika enhetsnivåerna när informationen om hela antalet bidragsberättigande djur för året är klar. 

Ytterligare upplysningar:

Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2356
Auli Nurmi, jordbruksinspektör, tfn 0295 16 2304 (bidrag för åkergrödor och djurbidrag)
Pia Lehmusvuori, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2207 (förgröningsstöd och EU-stöd till unga jordbrukare) Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2248
fornamn.efternam@mmm.fi

Mer information om stödvillkoren fås på Landsbygdsverket:
www.mavi.fi

Mer från SLC