Utlåtande om ändring av lagen om Finlands skogscentral och lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
0023 STATSRÅDET
kirjaamo@mmm.fi

Dnr MMM008:00/2014

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN MED FÖRSLAG TILL LAGAR OM ÄNDRING AV LAGEN OM FINLANDS SKOGSCENTRAL OCH LAGEN OM ÄNDRING AV LAGEN OM FINLANDS SKOGSCENTRALS SYSTEM FÖR SKOGLIG INFORMATION

SLC har bekantat sig med utkastet till regeringens proposition och önskar framföra följande:

I propositionen föreslås det att lagen om Finlands skogscentral ändras så att lagens hänvisningar till affärsverksamhetsenheten stryks, eftersom Finlands skogscentral i fortsättningen inte längre bedriver affärsverksamhet. Efter det att lagen har trätt i kraft kommer Finlands skogscentral att vara en enda helhet som enbart sköter offentliga förvaltningsuppgifter.

Genom förbudet mot affärsverksamhet samt överföringen av skogscentralens affärsverksamhet och skogstillgångar till externa aktörer uppnås slutligen det mål som anknyter till konkurrensneutraliteten och som ingår i 39 § 2 mom. i lagen om Finlands skogscentral.

Det föreslås att Finlands skogscentrals uppgifter ändras endast såtillvida att uppgifterna med anknytning till skogsvårdsföreningarna upphör. I lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information föreslås ändringar av teknisk karaktär på grund av de ändringar som föreslås i lagen om Finlands skogscentral.

SLC har i detta skede ingenting att anmärka gällande innehållet i propositionen..

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Johan Åberg
Verksamhetsledare

Mer från SLC