Utlåtande om ändringar i jaktförordningen

UTLÅTANDE
22.6.2016

Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 STATSRÅDET
kirjaamo@mmm.fi
Dnr 826/01.02/2016

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM FÖRSLAGET TILL FÖRÄNDRING AV JAKTFÖRORDNINGEN

SLC har bekantat sig med utkastet till ny jaktförordning och framför följande:
Förslaget att senarelägga jakten till andra lördagen i oktober kommer i viss mån att påverka jaktmöjligheterna i skärgården negativt. Att samtidigt tillåta vaktjakt på älg endast på åkermark är närmast en teoretisk möjlighet. Eftersom förslaget kommer att betydligt försvåra älgjakten på vandringsälgarnas sommarbetesmarker i skärgården och kusttrakterna och då detta inte kompenseras med en möjlighet till förlängd jakttid på övervintringsområdena, så kommer förslaget att ytterligare försämra älgskadesituationen på övervintringsområdena.

SLC anser det omotiverat att begränsa jakten i början av säsongen enbart till åker för älg medan hjort kan vaktjagas överallt. Speciellt i skärgårds- och kusttrakter är andelen åkermark oftast liten eller t.o.m. obefintlig i vissa fall. Vakjakt borde därför tillåtas även på
skogsmark. För att få bukt med skador i skogsbestånd på övervintringsområden efter standardjaktidens slut, bör möjligheterna för effektiv jakt av skadegörande individer förbättras. Enbart vaktjakt är inte ett tillräckligt verktyg för detta. Om jägaren skall sitta
och vänta ut älgarna vid någon tallplantering, torde resultatet bli tämligen klent. Därför bör även aktivare jaktmetoder som t.ex. tryckjakt eller smygjakt tillåtas eftersom dessa skulle förorsaka minimal störning.

SLC anser dessutom att jakttiden kunde förlängas till t.ex. sista januari så som fallet är med de övriga hjortdjuren då starten på älgjakten framskjuts, då skulle jakten kunna riktas till områden var vinterstammen och skadorna i skogen blir för stora genom att bl.a.
använda det redan existerande hyll-licenssystemet. 

Förslaget skulle även medföra att skyddet för älgkor som efterföljs av kalv försvinner. Detta är ett delvis kontroversiellt förslag som kan få oönskade effekter. SLC anser dock att det är i jaktlagens intresse att bedriva jakt på ett hållbart sätt och tror därför att följderna i praktiken blir marginella.


SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Johan Åberg
Verksamhetsledare

Mer från SLC