Utlåtande över Regeringens proposition om ändring av djurskyddslagen

Jord- och skogsbruksministeriet
MMM033:00/2016


Utlåtande över Regeringens proposition om ändring av djurskyddslagen

I propositionen föreslås att djurskyddslagen ändras så att de bestämmelser om skyldigheterna för produktionsdjurs ägare och innehavare och om djurskötares kompetens som EU-lagstiftningen förutsätter tas in i lagen.

SLC har inga invändningar kring detta. Förslaget har inte heller några direkta konsekvenser för dem som äger eller innehar produktionsdjur. I Finland är djurhållarna i praktiken kompetenta till följd av lång praktisk erfarenhet, eller bland de yngre djurhållarna till följd av utbildning.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND r.f.

Johan Åberg                                  Mikaela Strömberg-Schalin
Verksamhetsledare                        Jurist

Mer från SLC