JSM: Ändringar i utrymmeskraven för slaktsvin och avvanda grisar

Statsrådet utfärdade i dag en ändring av förordningen om skydd av svin. I förordningen regleras utrymmeskraven för avvanda grisar, slaktsvin och gödsvin. Förordningsändringen innebär att utrymmeskraven minskar jämfört med nuläget och kommer framöver att vara så gott som desamma som i Sverige. I de nordiska länderna är kraven på golvyta även i fortsättningen klart större än vad Europeiska unionens lagstiftning förutsätter.

Övergångsperioden för de tidigare utrymmeskrav som slogs fast 2012 skulle ha löpt ut vid ingången av nästa år. De stegvis ökade utrymmeskraven hade dock varit onödigt stela med tanke på förändringar i förhållandena och t.ex. i samband med arbetstoppar som inte beror på producenten.

Före denna ändring har kravet på större utrymmen på många smågrisproduktionsgårdar förhindrat att grisar avvänjs i en grisningsbox. En sådan avvänjning, där suggan flyttas bort och grisarna stannar i den bekanta boxen, är motiverad med tanke på grisarnas välbefinnande, eftersom detta samtidigt minskar den betydande påfrestning som grisarna utsätts för på grund av avvänjningen.

De utrymmeskrav som nu ses över baserar sig huvudsakligen på en steglöst stigande beräkningsformel, som är densamma som i Sverige. Samtidigt förlängs även övergångsperioden för utrymmeskraven med sju år så att den löper ut i början av 2025.

Ändringarna ansågs vara nödvändiga med tanke på den ekonomiska kris som redan länge varit aktuell inom grisköttsproduktionen. Eftersom lönsamheten inom svinhushållningen har varit ytterst svag redan under flera år har svingårdarnas investeringar i praktiken stått stilla, och de renoveringar som behövts har inte kunnat genomföras.

Enligt beräkningar som gjorts inom näringen hade övergångsperiodens slut medfört ytterligare kostnader på 20–77 miljoner euro före utgången av året. En minskning av antalet djur genom att t.ex. minska antalet grisar för att uppfylla utrymmeskraven har inte ansetts möjlig på grund av svingårdarnas skuldsituation. Dessutom har griskullarna också blivit större under de senaste åren. Enligt producenterna kommer marknadssituationen för griskött inte att förbättras under de kommande 3–5 åren.

Ytterligare information:
Susanna Ahlström, veterinäröverinspektör, tfn 02951 62436, susanna.ahlstrom(at)mmm.fi

Mer från SLC