JSM: Ikraftträdandet av djurskyddslagen skjuts fram till ingången av 2019 på grund av landskapsreformen

Totalreformen av djurskyddslagen finslipas just nu vid jord- och skogsbruksministeriet. På grund av landskapsreformen har det emellertid bestämts att ikraftträdandet av djurskyddslagen ska skjutas fram med ett år från det som meddelats tidigare, till ingången av 2019.

Jord- och skogsbruksministeriet anser att uppskjutningen är nödvändig så att lagen kan skrivas på ett sådant sätt att den genast överensstämmer med de nya förhållandena. Om inte tidsplanen ändras kommer den nya lagen i sin helhet att vara skriven så att den gäller för de gamla förhållandena i endast ett år och arbetet skulle till denna del ha varit onödigt. De lagtekniska utmaningarna i anslutning till detta kom fram i takt med att landskapsreformen framskred.

Våren 2017 kommer en ändring till den gällande djurskyddslagen, som har beretts för lagpaketet i den andra fasen av landskapsreformen, att sändas på remiss. Ändringen har gjorts för att de temporära organ i landskapen som inleder sin verksamhet den 1 juli 2017 ska ha tillräckligt med information när de ska planera ordnandet av tillsynen över djurskyddet i de nya landskapen. Den temporära ändringen av lagen har inga konsekvenser för den praktiska verksamheten och den kommer att upphävas i samband med att den nya djurskyddslagen träder i kraft. De ändringar som finns i den kommer att tas med i den nya lagen.

I juni 2017 ordnar ministeriet ett informationsmöte där innehållet i det lagförslag som ska sändas på remiss presenteras och där det finns möjlighet till diskussion. Efter mötet kommer lagförslaget översättas och sändas på remiss.

En totalreform av djurskyddslagen har genomgått en grundlig beredning. Till stöd för reformen har det också gjorts omfattande kartläggningar av olika intressentgruppers ståndpunkter och expertutredningar om bland annat hållandet av kor i båsladugårdar och lösdriftsladugårdar, användningen av insemineringsboxar för svin och ett flertal andra ämnen. I arbetet har man också beaktat de senaste forskningsuppgifterna om djurens behov och krav som bör ställas på djurens välbefinnande.

Målet med reformen av djurskyddslagen är att förbättra djurens välbefinnande och att få en effektivare övervakning av djurskyddet. Genom reformen moderniseras lagen från 1996 så att den överensstämmer med kraven i grundlagen och EU-lagstiftningen samt de förväntningar som ställs på djurhållningen i dag. Samtidigt försöker man skapa större klarhet i djurskyddslagstiftningen.

Ytterligare information:
Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef, tfn 0295 16 2439, taina.aaltonen(at)mmm.fi
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi

Reformen av djurskyddslagen (på finska)

Mer från SLC