Mavi: 1,9 miljarder euro betalades i jordbrukarstöd i fjol

År 2016 betalades sammanlagt ungefär 1,9 miljarder euro ut i jordbrukarstöd. Totalt betalades det i Finland ut cirka två miljarder euro i stöd till jordbruket och landsbygden. Det exakta beloppet var 2,035 miljarder euro.

Ur Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) betalas både stöd som EU finansierar i sin helhet och sådana stöd som EU medfinansierar. Förutom EU-stöd betalas i Finland också stöd som är helt och hållet nationellt finansierade. I fjol finansierade EU cirka 890,2 miljoner euro av de utbetalda stöden, medan 1 145 miljoner euro var nationellt finansierade stöd.

Summan av jordbrukarstöd var cirka 300 miljoner euro större år 2016 än året före det. Orsaken var att en del av 2015 års stöd betalades under första hälften av år 2016. Dessutom betalades mot slutet av året förskott på stöd som hade sökts år 2016. Enligt EU-bestämmelserna ska alla jordbrukarstöd som EU finansierar i sin helhet och som söktes år 2016 betalas ut före den 30 juni 2017.

Förutom jordbrukarstöd betalades projekt-, företags- och strukturstöd, marknadsstöd och andra stöd, exempelvis stöd för lagring och säljfrämjande åtgärder. Landsbygdsverket betalade ut stöden i enlighet med beslut som kommunerna och NTM-centralerna hade fattat. En del av stöden betalades direkt till stödtagarna, medan bl.a. stöden till landsbygdsprojekt betalades via Leadergrupper.

Antalet stödtagare var i fjol sammanlagt 60 656 (2015: 64 200). Av dem var 55 445 gårdar (2015: 57 937). 

Varför stöds jordbruket och landsbygden?
Målet för EU:s gemensamma jordbrukspolitik är att utveckla jordbruksproduktionen i gemenskapen på ett balanserat sätt och att främja landsbygdsområdenas livskraft. Utan stöden till jordbruket och landsbygden skulle det inte finnas någon jordbruksproduktion av betydelse eller någon omfattande livsmedelsförädling i Finland. Inte heller skulle landsbygden förbli bebodd i stor utsträckning. Jordbruket har en stor sysselsättande effekt. Hela livsmedelskedjan sysselsätter inemot 300 000 personer i Finland.

Mottagarna av olika stödformer är bl.a. jordbrukare, projektaktörer, kommuner och organisationer samt handeln och industrin. Ofta har stöden ändå effekter som sträcker sig till en målgrupp som är större än bara själva stödtagaren. I exempelvis projekt som utvecklingsorganisationer genomför och som stöds är företag och lokalbefolkningen de slutliga nyttohavarna. Också de lokala Leadergrupperna får stöd för verksamhet som utvecklar landsbygden, och de finansierar projekt. Bland stödtagarna finns dessutom organisationer till vilka det betalas marknadsstöd som balanserar fluktuationer på marknaderna för jordbruksprodukter samt stöd för informationsspridning och säljfrämjande åtgärder. 

Stöden till landsbygden och jordbruket är viktiga för den regionala ekonomin, de inverkar på land-skapens och kommunernas ekonomi. Av landskapen var Egentliga Finland (242 miljoner euro), Södra Österbotten (234 miljoner euro) och Norra Österbotten (221 miljoner euro) de största mottagarna av stöd år 2016.

Jordbruksstödet och stödet till landsbygdsutveckling står för en stor del av penningströmmarna mellan Finlands statsfinanser och EU. De utgjorde cirka 75 procent av den EU-finansiering som styrdes till Finland. 

Kontakt och mer information om stöduppgifterna
tiedonluovutus(at)mavi.fi
0295 31 2210
0295 31 2000 (växel)

Rapportering

Söktjänsten för uppgifter om EU-stöd

Begäran om utlämnande av uppgifter från Landsbygdsverket

Mer från SLC