Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om information om allvarlig risk for djursjukdom inom passagerartrafik i europeiska unionen

Jord- och skogsbruksministeriet
Dnr 108/01.02/2019

UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM INFORMATION OM ALLVARLIG RISK FOR DJURSJUKDOM INOM PASSAGERARTRAFIK I EUROPEISKA UNIONEN

SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets f6rordning om information om allvarlig risk för djursjukdom inom passagerartrafik i Europeiska unionen.

Vi vill understryka vikten av att hamnoperatörer och flygplatsoperatörer som bedriver passagerarfabrik i det fall att afrikansk svinpest skulle förekomma i Finland informerar om den afrikanska svinpesten och de förödande verkningar dess spridning skulle ha på den finska djurhållningen.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFORBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback                Ellinor Sundqvist
verksamhetsledare           jurist

 

 


Mer från SLC