Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2020

Jord-och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 STATSRÅDET

Dnr 1661/01.02/2019

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM NATIONELLT STÖD FÖR SOCKERBETA 2020

SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2020 och önskar framföra följande:

- SLC anser att nationella stödet för sockerbeta ska omfatta alla odlare i hela landet inklusive odlarna på Åland.

 

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback                       Annika Öhberg
verksamhetsledare                  ombudsman

Mer från SLC