Utlåtande över utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp samt för fastighetsförrättningsavgifter för 2020 och 2021

Jord- och skogsbruksministeriet

Dnr 1231/04.08.01/2019, 1067/04.08.01/2019

UTLÅTANDE ÖVER UTKASTET TILL JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM LANTMÄTERIVERKETS AVGIFTER SAMT AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR FÖR BESTYRKANDE AV KÖP SAMT FÖR FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGSAVGIFTER FÖR 2020 OCH 2021

SLC har bekantat sig med utkastet till nya avgifter och framför följande kommentarer:

SLC representerar lantbruksproducenter. Inom lantbruksnäringen är markanvändningen av största vikt, och lantmäteriförrättningar är således en kontinuerlig del av lantbruket för många av våra medlemmar. För närvarande är exempelvis ägoregleringar aktuella på SLC:s verksamhetsområde. Förrättningsavgifterna har överlag varit betungande, och tack vare strukturförändringen inom lantbruket är de en allt vanligare utgiftspost.

Vi motsätter oss förslaget till en höjning av fastighetsförrättningsavgifterna på 6,2%. Det är en märkbar höjning som drabbar en redan utsatt grupp. I regeringsprogrammet finns en skrivelse om att man vid beslutsfattande alltid ska beakta dess effekter på företagens tillväxt, deras sysselsättande förmåga och främjandet av deras investeringar. 

Kostnadshöjningen kommer att beröra de aktiva lantbrukarna på ett märkbart sätt. För att utveckla lantbruket är det av största vikt att högre avgifter på fastighetsförrättningar inte utgör en bromskloss. Avgifterna borde snarare sänkas för att gynna investeringar och utveckling av lantbruket. I regeringsprogrammet sägs dessutom att företagens tillväxt och förnyelse ska möjliggöras genom att behoven hos olika slags företag identifieras. För lantbruksföretagare är det av väsentlig vikt att fastighetsförrättningsavgifterna inte höjs. 

Med hänvisning till regeringsprogrammets konstaterande om att den försämrade lönsamheten inom jordbruket är en utvecklingstrend som redan pågått en längre tid anser vi inte att det är ändamålsenligt att påföra ytterligare höjda kostnader för lantbrukare.  

Vi ifrågasätter även motiveringen om att avgifterna behöver höjas för att täcka de direkta kostnader som hänför sig till förrättningen. Med tanke på digitaliseringen borde förrättningskostnaderna snarare sjunka än stiga. 

 

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback          Ellinor Sundqvist
verksamhetsledare     jurist

Mer från SLC