Lagändring möjliggör att föreningsmöten senareläggs eller ordnas på distans p.g.a. coronasituationen

Riksdagen har den 24 april godkänt en tillfällig lagstiftning (Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin RP 45/2020 rd) som möjliggör för föreningar en senareläggning av föreningsmöten samt att hålla dem på distans. Lagen stadfästes av presidenten den 30 april 2020 är i kraft 1.5-30.9.2020.

Lagen har stiftats för att bolag, andelslag och föreningar ska kunna ordna sina möten med beaktande av de begränsningar som föranleds av coronaepidemin och med beaktande av behovet av hälsoskydd.

Ändamålsenlighet och flexibilitet är ledord och lagen ger föreningar stor frihet att välja ett för dem passande alternativ för hur bl.a. möten och stämmor kan ordnas under våren i enlighet med föreningens behov, resurser och hälsoskyddskrav. Styrelsen avgör hur föreningen gör gällande sina föreningsmöten/fullmäktigemöten.


Konkreta möjligheter:

  • Framskjutande av föreningsmöte/fullmäktigemöte till att hållas före 30.9.2020
  • Möjlighet att sammanslå vår- och höstmötet till ett möte. Då gäller inte tidsfristen 30.9.2020 utan enligt normal höstmöteskutym. Då gäller inte heller andra undantagsförfaranden enligt denna lag. Detta framgår ur lagens förarbeten.
  • Medlemsavgifter kan tas ut även om de formellt fastställs först senare. Detta framgår ur lagens förarbeten
  • Användande av ombud eller deltagande på distans:
    • Föreningar som inte i sina stadgar har möjlighet att använda ombud eller deltagande på distans kan enligt lagen nu göra det på basen av ett styrelsebeslut.
    • Styrelsen kan också besluta att förhandsanmälan behövs. Detta är att rekommendera, då kan medlemmen få den behövliga tekniska informationen.
    • Styrelsen kan besluta om användande av ombud. Ett ombud får företräda max 10 % av de vid mötet företrädda rösterna.

Omröstnings- och valordning behövs för distansmöten

Genom att skjuta upp sina möten hinner sammanslutningarna dessutom förbereda sig på att ta i bruk de metoder för distansdeltagande som lagen redan nu tillåter. För distansmöten måste man ha en omröstnings- och valordning påminner Föreningsresursen om. Den skall normalt godkännas av föreningsmötet men kan nu också godkännas av styrelsen. I omröstnings- och valordningen beskrivs närmare hur ett distansmöte skall gå till.


Tilläggsinformation om lagen

Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin

Länk till den av presidenten stadfästa lagen


Den temporära lagens 5 § som gäller föreningslagen

Med avvikelse från 20 § 1 mom. i föreningslagen kan det föreningsmöte som enligt stadgarna ska hållas senast vid utgången av augusti månad 2020, oberoende av vad som anges i stadgarna, hållas senast vid utgången av september månad 2020. Detsamma gäller i 20 § 2 mom. i föreningslagen avsett föreningsmöte.

Med avvikelse från 25 § 1 mom. i föreningslagen och stadgarna kan genom beslut av styrelsen tillåtas att ett ombud får företräda en eller flera medlemmar vid föreningsmötet.

Med avvikelse från 21 § i den lagen kan styrelsen tillåta att också en fullmäktig får bemyndiga en annan fullmäktig att utöva sin rätt vid fullmäktigemötet. Vid en omröstning vid föreningsmötet eller fullmäktigemötet är det sammanlagda röstetalet för de medlemmar eller fullmäktige som företräds av ett och samma ombud högst en tiondel av det sammanlagda röstetalet för de medlemmar eller fullmäktige som är företrädda vid mötet.

Med avvikelse från den första meningen i 17 § 2 mom. i föreningslagen och med avvikelse från 21 § i den lagen kan föreningens styrelse tillåta deltagande i möte per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel så som avses i 17 § 2 mom. i den lagen, även om ett sådant förfarande inte är tillåtet enligt stadgarna och föreningen inte för detta ändamål har godkänt en i 30 § i den lagen avsedd omröstnings- och valordning. Styrelsen kan besluta att deltagande i ett föreningsmöte som ska ordnas senast vid utgången av september månad 2020 förutsätter en anmälan till föreningsmöte senast en bestämd dag som kan vara tidigast en vecka före stämman. I ett sådant fall räknas kallelsetiden från den sista anmälningsdagen.

Mer från SLC