MM: Stödnivån höjs och stödvillkoren lindras för vård av ungskog den 1 juni

Stödet för vård av ungskog höjs den 1 juni 2022 till 450 euro per hektar, om det samlas ihop klenträd i samband med skogsvården. Även villkoren för att få stöd lindras. Målet med ändringarna är att uppmuntra skogsägare att utföra vård av ungskog och att samla ihop klenträd i samband med det. Beslut om dessa ändringar fattades av statsrådet den 12 maj 2022.

Stödet för vård av ungskog höjs med 20 euro per hektar, om det samlas ihop klenträd i samband med vården av skogen. Efter höjningen uppgår stödet till sammanlagt 450 euro per hektar. Det högre stödet beviljas för sådana objekt som det har lämnats in ansökan om till Finlands skogscentral den 1 juni 2022 eller senare.

Kravet på hur stort trädbestånd som ska fällas i samband med skogsvårdsarbetet sänks från 1 000 stammar till 800 stammar per hektar i norra delen av Finland och från 1 500 stammar till 1 000 stammar per hektar i övriga delar av Finland. Kravet på stubbdiameter för de träd som fälls höjs från två centimeter till tre centimeter. I övrigt förblir stödvillkoren oförändrade.

"Det arbete som utförs av skogsägarna och inom skogsbruket varje dag är en stöttepelare för vår samhällsekonomi och försörjningsberedskap. Att höja stödnivån och lindra villkoren är en åtgärd som behövs för att främja vården av våra skogar och tillgången till virke på lång sikt", säger jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Ändringarna innebär att villkoren för och nivån på stödet för vård av ungskog blir samma som de var ursprungligen när bestämmelserna om det så kallade Kemera-stödsystemet trädde i kraft 2015.

Stödet för vård av ungskog är en av stödformerna enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera-lagen). Stödet beviljas privata skogsägare, och det ska sökas hos Skogscentralen innan arbetet inleds. Enligt riksskogstaxeringen 2014–2018 finns det i landet över 770 000 hektar skog där vården av plantbestånd och ungskog är försenad. Målet med skogsvård i rätt tid är att stärka trädbeståndets tillväxt och koldioxidupptag.

Mer information: Niina Riissanen, forstråd, tfn 029516 2339, fornamn.efternamn(a)gov.fi

Mer från SLC