Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle nettonollateollisuutta koskevasta säädöksestä

Maa- ja metsätalousvaliokunta
MmM@eduskunta.fi

Dnr U 6/2023 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuseksi Euroopan nettonollateknologiatuotteiden valmistusekosysteemiä vahvistavasta toimenpidekehityksestä (nettonollateollisuutta koskeva säädös)


SLC kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto valtioneuvoston kannanotosta (kirjelmä) eduskunnalle Net Zero -teollisuuden sääntelystä. SLC ymmärtää komission poliittisen tavoitteen hengen, jonka mukaan Euroopan tulisi siirtyä kohti suurempaa omavaraisuutta tarvittavien komponenttien ja raaka-aineiden osalta, jotka myös voidaan valmistaa ilmastotietoisesti Euroopassa. Kun otetaan huomioon maailman yhä epävarmempi tilanne pandemian jälkeen ja kun Euroopassa käydään sotaa, omavaraisuuskysymyksistä tulee yhä tärkeämpiä.

SLC huomauttaa, kuten valtioneuvosto,, että teknologia ja tietämys NET-nollatuotantoon siirtymiseksi Euroopassa on mahdollista, mutta se on kalliimpaa kuin mihin olemme tottuneet nykyään ja että valvontabyrokratia vaatii myös resursseja. SLC toteaa, että elintarvikeketju ja erityisesti alkutuottajat Suomessa ovat jo nyt edelläkävijöitä, kun on kyse ruoan tuottamisesta hiilidioksidipäästöiltään vähäisellä jalanjäljellä, ja että tällä on hintansa. SLC on huolissaan siitä, että polttoaineiden, lannoitteiden ja muiden osatekijöiden hintojen lisäkorotukset johtavat entistä korkeampiin tuotantokustannuksiin, jotka puolestaan on pakko siirtää teollisuuden, kaupan ja viime kädessä kuluttajien maksettavaksi, jos valtioneuvosto haluaa säilyttää korkean elintarvikeomavaraisuuden Suomessa.

SLC katsoo että valtioneuvosto on kannassaan unohtanut alkutuotannon ja elintarvikeketjun, jota olisi edelleen pidettävä Euroopan omavaraisuuden tärkeimpänä osatekijänä.

SLC arvostaa sitä, että biokaasua pidetään älykkäänä energialähteenä, ja katsoo, että suomalaisilla maa- ja metsätaloustuottajilla on tarvittavat raaka-aineet tähän siirtymiseen.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Maatalouspoliittinen asiantuntija

Mer från SLC