Livsmedelverket: Stöd för investeringar i våtmarker och fåror kan sökas fram till 30.6.2023

Ansökan om stöd för investeringar i våtmarker och fåror har påbörjats i e-tjänsten Hyrrä. Stöd för dessa icke-produktiva investeringar i våtmarker och fåror kan sökas fram till 30.6.2023. De regionala NTM-centralerna ger råd om hur man ansöker om stöd.

Med hjälp av stödet kan man anlägga en våtmark, ett dike vid sidan av ett översvämningsområde eller ett strömvattendrag eller omvandla en torvåker till en våtmark eller ett område som påminner om ett kärr. Våtmarker är områden som permanent är delvis vattentäckta och som håller kvar näringsämnen, fungerar som livsmiljö för olika djur- och växtarter samt gör jordbrukslandskapet mer mångsidigt. Torvåkrar är åkrar där halten organiskt material i bearbetningsskiktet är minst 40 procent.

Investeringsstöd för anläggning av våtmarker och iståndsättning av fåror kan beviljas till jordbrukare, registrerade föreningar och vattenrättsliga sammanslutningar som avses i 12 kap. i vattenlagen. Den sökande ska ha FO-nummer.

Om arealen av den våtmark som ska anläggas är över 0,5 hektar kan man få högst 12 000 euro per hektar i stöd. Om arealen av den våtmark som ska anläggas är 0,3–0,5 hektar kan man få högst 4 100 euro i stöd för hela våtmarken. För förbättring av en fåras naturtillstånd och för tvåstegsdiken betalas högst 21 euro per meter.

Ansökan ska innehålla en plan i vilken investeringsprojektets huvudsakliga mål framgår: vattenvård, främjande av den biologiska mångfalden eller begränsning av klimatförändringen. Man bör välja huvudmål omsorgsfullt, eftersom NTM-centralen utifrån huvudmålet väljer de behörighets- och urvalskriterier som ska tillämpas på projektet. NTM-centralen poängsätter projektet utifrån urvalskriterierna och antingen godkänner eller avslår projektets finansiering.

Stödet för icke-produktiva investeringar finansieras ur EU:s landsbygdsfond och med nationella medel.

Mer information till stödsökande:

https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/jordbruk/investeringar/icke-produktiva-investeringar/

▪ regionala NTM-centraler

Mer information för media:

▪ Sakkunnig Jussi Javanainen, tfn 0295 204 972, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Mer från SLC