Utlåtande om förordning om jakt på gråsäl 2024–2027

Jord- och skogsbruksministeriet
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/17170/2024/MMM-1

Utlåtande om förordning om jakt på gråsäl 2024–2027

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. tackar för möjligheten att ge utlåtande om förordning om jakt på gråsäl 2024–2027 som sker med stöd av regionala kvoter.

SLC anser att de regionala kvoterna för jakt på gråsäl i 1§ är skäliga, men för att nå upp till dessa kvoter bättre än tidigare år borde förlängd jakt övervägas, samt att få fler säljägare och fler sälar fällda per jägare. Att en utvärdering nu görs i EU angående handel med sälprodukter är ett steg i rätt riktning för att bättre kunna ta till vara de sälar en enskild jägare fällt, inte endast för eget bruk.

SLC fortsätter att betona vikten av förlängd jakt på säl, en liknande modell som Sverige infört, eftersom milda vintrar blir allt vanligare och isfria vintrar försvårar jakten på säl. Skador som sälarna utför på bland annat fiskeredskap bör reduceras genom en effektiverad jakt.

SLC bestryker också att Östersjövikarsälkvoterna borde övervägas att höjas fastän förordningen är i kraft ännu under ett jaktår. Detta eftersom Östersjövikarsälkvoterna uppnåddes föregående år till skillnad från gråsälskvoterna.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Cecilia Nyholmsakkunnig

Mer från SLC