Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring rörande 2§, 4§ och 5§ i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen

Jord- och skogsbruksministeriet
Avdelningschef Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/8175/2024

Ärende: Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring rörande 2§, 4§ och 5§ i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring rörande 2 §, 4§ och 5§ i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen. Inledningsvis vill SLC förorda en snabb behandling av föreslagen förordning med motiveringen att ärendet brådskar. Ändringsförslaget går ut på att viltcentralen på kort varsel och så fort en varg gör skada mot t.ex. boskap ska ges möjlighet att bevilja avlivningstillstånd, på ett större område, på en icke individbestämd varg och under en längre tid än vad ikraftvarande lagstiftning tillåter. SLC välkomnar och förordar ändringen.

SLC har därtill några förslag på hur förordningen ytterligare kunde säkra våra medlemmars betande djur.

Vi anser att jakttillståndet som tillägg till det förordningen föreslår att gälla någon individ (vilken varg som helst på området under en viss tid) även permanent (tillsvidare) styrkt av DNA prov bör kunna gälla den individ som orsakar skada. Detta föreslår vi av två orsaker:

  1. I och med att skadorna och därmed jakten sker under sommarhalvåret då jakten av storvilt praktiskt är som svårast ser vi en uppenbar risk att jakten misslyckas. Därför vore det klokt att den varg som orsakar skada på boskap ges permanent jaktbarhet. På så vis kunde vi trygga att samma individ inte nästa säsong återkommer till samma boskapsflock.
  2. I nordisk jämförelse släpar Finlands DNA forskning kring varg efter och vi vet att en stor del av vargflockarna i Finland genetiskt inte är renrasiga. Det torde ligga i alla intressenters intresse att forskningen om varg och renligheten i stammen stärks.

Slutligen upprepar SLC budskapet om att det med tanke på antalet ökade vargattacker som följd av den kraftigt växande stammen är nödvändigt att beredningen av stamvårdande jakt fortskrider. Vi anser att det i lag bör stipuleras exakt hur stort antal varg Finland bör ha för att säkra en gynnsam bevarandestatus för stammen. Enligt vår uppfattning vore 300 individer en lämplig mängd.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC