Vi är SLC Nyland

Gilla oss på Facebook Bekanta dig med vår broschyr

SLC Nyland r.f. (förut Nylands svenska producentförbund NSP) är en intresseorganisation för de som äger eller brukar jord och skog, landsbygdsföretagare samt för alla som vill värna om en levande och livskraftig landsbygd. Verksamhetsområdet omfattar de svensk- och tvåspråkiga kommunerna från Hangö i väster till Pyttis i öster. Förbundet har 14 anslutna lokalavdelningar. Av dessa är fyra landsbygdsföreningar. SLC Nyland har ca 1 280 lantbruks- och trädgårdslägenheter som medlemmar. Förbundet har dessutom drygt 300 stödande medlemmar och totalt över 2 800 personmedlemmar. Medlemsgårdarnas sammanlagda areal uppgår till ca 57 800 ha åker och ca 72 200 ha skog.

Organisationen är partipolitiskt obunden och finansieras av medlemskåren. En del av verksamheten sköts med hjälp av yttre projektfinansiering. Den lantbrukspolitiska intressebevakningen är SLC Nylands främsta uppgift. Vi eftersträvar att möjligast väl tillvarata alla medlemmars enskilda och gemensamma intressen, oberoende av t.ex. gårdens produktionsinriktning eller storlek.

Förbundet har två anställda tjänstemän som arbetar med intressebevakning samt ett ungdomsombud på deltid. SLC Nyland är medlem av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC som verkar på riksnivå.

Förbundsmötet, som hålls på hösten, är SLC Nylands högsta beslutande organ. På förbundsmötena behandlas lantbrukspolitik, motioner inlämnade av förbundets medlemmar, val av styrelse, förbundsfullmäktige och representanter i SLC:s fullmäktige samt redogörelse för förbundets ekonomiska ställning. Förbundsfullmäktige utövar den strategiska ledningen av förbundet enligt förbundsmötets beslut och fungerar som en kontaktlänk mellan förbundet och dess lokalavdelningar.

Förbundsfullmäktige som sammankommer minst två gånger per år består av en ordförande, en viceordförande samt från varje lokalavdelning en ledamot på varje påbörjat hundrafemtiotal (150) aktiva företagarmedlemmar jämte aktiva personmedlemmar. Förbundsstyrelsen utövar ledningen av förbundets verksamhet. Förbundsstyrelsen består av förbundsordföranden, en viceordförande samt högst sex ledamöter. Ungdoms- och PRutskottets ordförande kallas till förbundsstyrelsens möten. SLC Nyland har dessutom ett antal specialutskott eller andra sakkunnigorgan.

Mer från SLC