Fullmäktige

SLC - Fmge Vårmöte 2014 Rgb

SLC:s förbundsfullmäktige är SLC:s högsta beslutande organ och utgör det föreningsmöte som avses i föreningslagen. Fullmäktige består av 29 medlemmar och leds av ordförande samt vice ordförande.

Fullmäktige sammanträder till två ordinarie möten per år; vårmötet som hålls före utgången av juni månad och höstmötet som hålls före utgången av december månad. Motionsrätt vid ordinarie möte har centralförbundets medlemmar, det vill säga landskapsförbunden. Medlem i lokalavdelning, landskapsförbund eller skogsvårdsförening har rätt att åhöra fullmäktiges förhandlingar.

Vår- och höstmöte

Vid förbundsfullmäktiges höstmöte väljs ordförande samt två vice ordförande för fullmäktige för följande kalenderår. Fullmäktige bestämmer även arvoden, dagtraktamenten och reseersättningar för SLC samt fastställer budget för följande kalenderår. Fullmäktige väljer centralförbundsordförande, en första och en andra viceordförande i centralstyrelsen jämte personliga suppleanter samt fyra ledamöter i centralstyrelsen jämte personliga suppleanter. Dessutom väljer fullmäktige revisorer jämte suppleanter.

Vid vårmötet behandlas centralstyrelsens årsberättelse och bokslut samt revisorernas berättelse. Förbundsfullmäktige fastställer bokslutet samt beviljar centralstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet. Fullmäktige behandlar även redogörelsen över centralförbundets ekonomi för pågående budgetår och fastställer medlemsavgiften för följande kalenderår.

Centralstyrelsen skall bereda och göra förslag i de ärenden, som skall behandlas av förbundsfullmäktige.

Motionsrätt vid ordinarie möte har centralförbundets medlemmar. Motionen ska vara centralstyrelsen tillhanda senast trettio dagar före mötet.

Representation

Landskapsförbunden utser för ett kalenderår i sänder medlemmar samt personliga suppleanter till förbundsfullmäktige enligt följande antal: ÖSP 12, SLC Nyland 7, SLC Åboland 3 och ÅPF 3.

Skogsvårdsföreningar som är medlemmar i SLC kan utse sammanlagt fyra (4) röstberättigade fullmäktigeledamöter. Av dessa har skogsvårdsföreningar som är verksamma huvudsakligen på ÖSP:s verksamhetsområde rätt att utse totalt två (2) ledamöter till förbundsfullmäktige. Skogsvårdsföreningar som är verksamma huvudsakligen på de övriga förbundens områden har rätt att utse totalt två (2) ledamöter till förbundsfullmäktige.

Medlemmar i SLC:s förbundsfullmäktige

Har du frågor? Tveka inte att ta kontakt

Mer från SLC