SLC: EU:s framtidsbudget och miljöfrågor på jordbrukarnas agenda

SLC - Img 20190611 090431

Den gemensamma nya europeiska jordbrukspolitiken CAP 2027 som är under beredning väcker oro bland de finlandssvenska lantbrukarna. 

–  Det som hittills framkommit om den nya jordbrukspolitiken är ganska oroande. Kommissionen har satt upp nio mål för den nya politiken, varav kan nämnas att produktion av mat inte ingår bland dem. Målen för den gemensamma jordbrukspolitiken är ambitiösa, men de ska förverkligas med radikalt nedskuren budget. Det här ser jag som orealistiskt. Man kan inte köpa en Ferrari till priset av en Nissan Micra, sade Niclas Sjöskog, ordförande för SLC:s förbundsfullmäktige i samband med öppningen av fullmäktiges vårmöte i Helsingfors.

SLC förutsätter att den nya regeringen i diskussionerna om EU:s framtidsbudget strävar efter att korrigera det förslag som innebär en stödminskning till jordbruket och landsbygdsutvecklingen med 60 miljoner euro per år. EU:s jordbrukspolitik borde ta bättre fasta på grundidén i EU:s jordbrukspolitik om att trygga jordbrukarnas inkomst framhåller SLC. 

Jordbrukarna välkomnar jordbrukets roll i miljö- och klimatarbetet

Under fullmäktigemötet godkändes även SLC:s nya miljöprogram – det femte i ordningen sedan producentorganisationens första miljöprogrammet antogs 1990.

Lantbruket är ytterst sårbart vid snabba förändringar i miljön eftersom lantbrukets produktivitet är beroende av ekosystemtjänster, det vill säga av exempelvis pollinering samt vattnets och näringsämnenas kretslopp. SLC anser att det behövs nya strategier som beaktar balansen mellan bruk av naturtillgångar och ekosystemens bärkraft. 

–  Lantbruksföretagaren och markägaren ligger i nyckelposition när det gäller användningen av naturtillgångar och ekosystemens bärkraft. Lantbruket värnar om en stor del av vår livsmiljö – därför måste en aktiv dialog föras med lantbruksnäringarnas aktörer. Dessutom är det avgörande att forskningsresultat mer effektivt tillämpas och anpassas till praktiska metoder för lantbruksföretagare, kommenterade Thomas Antas, SLC:s vice ordförande och ordförande för SLC:s miljöutskott.

Levande landsbygd och lönsamt lantbruksföretagande är grundläggande förutsättningar för att förverkliga samhällets krav och satsningar på nyttjande av naturtillgångar. Förutom etiskt producerade varor, sysselsättning och annan ekonomisk nytta erbjuder lantbruket i Finland livsmiljöer för otaliga arter, kulturmiljöer samt möjligheten att producera varor enligt finländsk lagstiftning för finländska behov.

SLC påminner om att i Parisavtalet, som slår fast de mest centrala målen för att begränsa klimatuppvärmningen, har alla medverkande länder enats om att målsättningen att uppnå låga utsläpp av växthusgaser inte får genomföras på ett sätt som hotar livsmedelsproduktionen.

För att det finländska samhället ska uppnå de lokala, nationella och internationella målsättningarna i förvaltningen av livsmiljön jobbar SLC enligt följande fyra teser:

1. Vi verkar för ett samhälle där landsbygden och lantbruksnäringarna uppskattas

2. Vi verkar för att främja en konsumtion av inhemska lantbruksvaror

3. Vi verkar för att våra medlemmar betraktas som viktiga aktörer i arbetet med anpassandet till och bromsande av förändringar i miljön

4. Vi verkar för lönsamma lantbruksföretag och främjar utvecklingen av bioekonomi och kretsloppsekonomi

 

TILLÄGGSINFORMATION:

Mera information om fullmäktigemötet och EU:s jordbrukspolitik
Niclas Sjöskog, förbundsfullmäktiges ordförande, tfn 040 551 0087
Jonas Laxåback, verksamhetsledare, 040 940 2734

Niclas Sjöskogs öppningshälsning på fullmäktiges vårmöte: https://slc.fi/nyheter/2019/niclas-sjoskogs-oppningsanforande-varmote2019


Mera information om SLC:s miljöprogram
Thomas Antas, ordförande för SLC:s mark- och miljöpolitiska utskott, tfn 050 307 9919
Annika Öhberg, ungdomsombudsman, tfn 040 7738 220

Miljöprogrammet finns i sin helhet på: https://slc.fi/miljoprogram


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har knappt 30 000 medlemmar i form av cirka 10 600 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över drygt 50 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland.
 

Mer från SLC