Uttalande: SLC Nyland efterlyser rättvist pris och styrande lagstiftning

Uttalande från SLC Nylands (Nylands svenska producentförbund NSP r.f.) höstmötet 21.11.2017 i Vanda


Årets väder- och skördeproblem innebär stora ekonomiska svårigheter för många nyländska gårdar. Det största problemet är ändå näringens lönsamhetskris som man kämpat med redan i flera år. Priserna på våra jordbruksprodukter är på en för låg nivå för att produktionen på sikt skall vara ekonomiskt hållbar. Hela kedjan måste ta ansvar genom att betala ett högre och rättvist pris till bonden, för att bibehålla den inhemska produktionen. Det ligger i den inhemska livsmedelsindustrins och konsumenternas intresse att vi har inhemsk högklassig och säker råvara. 

SLC Nyland välkomnar planerna på inrättandet av en livsmedelsombudsman i Finland från och med ingången av 2019. Den kommande livsmedelsombudsmannen bör ges tillräckliga befogenheter för att vid behov kunna inleda processer för att utreda olägenheter, samt utfärda eventuella sanktioner. Lagstiftningen om livsmedelsmarknaden bör samtidigt ses över. Det står helt klart att frivilliga lösningar inte räcker för att skapa balans inom livsmedelskedjan och åtgärda ojusta handelsmetoder. Därför behövs nu styrande lagstiftning och en ombudsman! 

SLC Nyland kräver att staten och kommunerna även tar sitt ansvar och i offentliga upphandlingar endast godkänner livsmedel som uppfyller kraven som ställs på vår egen livsmedelsproduktion. Sådant som inte är lagligt att producera i Finland skall inte hamna på tallrikarna i våra daghem, skolor, sjukhus och servicehem. 

Säkerhetslagrens uppgift är inte att balansera marknaden
Eventuella planer att nu säkra tillgången på inhemskt brödvete för hemmamarknaden genom att få tillgång till brödvete som finns i statens säkerhetslager kan inte ses som ett korrekt agerande. SLC Nyland framhåller att säkerhetslagrens uppgift är att användas i en krissituation och inte att balansera marknaden. Av den anledningen finns det ingen orsak att nu röra säkerhetslagren. Att man i detta läge skulle använda sig av säkerhetslagret underminerar vår strävan till en fungerande spannmålsmarknad där utbud och efterfrågan påverkar priset. 

Nylands svenska producentförbund NSP r.f.


Tilläggsuppgifter:

Thomas Blomqvist Bjarne Westerlund
ordförande verksamhetsledare
tel. 050 5121776 tel. 040 5037188

Två motioner hade lämnats in av lngå lokalavdelning till höstmötet, om a) statens säkerhetslagers påverkan på spannmålsmarknaden samt  b) underhåll av bäckar och åar, vilka förbundet även svarat på.

Mer från SLC