Livsmedelsverket: Restbeloppen av jordbrukarstöd betalas till gårdarna i juni

I juni betalar Livsmedelsverket ut restbeloppen av de jordbrukarstöd som söktes år 2019. Från och med 11.6.2020 betalas EU:s får- och getbidrag, EU:s nötdjursbidrag för tiden mellan 16.9 och 31.12, restbeloppet av ersättning för djurens välbefinnande (cirka 50 %) samt restbeloppen av grundstödet (cirka 5 %), förgröningsstödet (cirka 5 %), EU-stödet till unga jordbrukare (cirka 5 %) och bidraget för jordbruksgrödor...

JSM: Maximiantalet säsongsarbetare utanför EU ökar med 4500

Regeringen preciserade vid förhandlingarna den 29 maj det maximala antalet säsongsarbetare som jordbruksgårdar och trädgårdsodlingar behöver vid skördetiden. Regeringen beslutade att utöver de 4 500 säsongsarbetare som det tidigare beslutats om får ytterligare 4 500 personer utanför EU anlända till landet för skördebehov inom primärproduktionen från och med den 1 juni. Säsongsarbetare utanför EU får resa in till landet om både...

FFD: Internationellt webbseminarium om riskhantering 11.6

Food and Forest Development Finland FFD ordnar ett internationellt webbseminarium 11.6 om hur småbrukare lyckas hantera kort- och långvariga risker. Seminariet hålls på engelska under titeln “Multidimensional resilience – smallholder producers and farmers managing risks” (Flerdimensionell motståndskraft – småbrukare och jordbrukare hanterar risker). Coronakrisen har medfört att småbrukare i hela världen varit tvungna att anpassa sig till en totalt förändrad...

Miljöministeriet: Hållbar återhämtning tema för det första mötet för rundabordsforumet för klimatpolitik

Rundabordsforumet för klimatpolitik, som har tillsatts av statsrådet, sammanträder första gången torsdagen den 28 maj. Temat för det virtuella mötet är stimulansåtgärder som är hållbara med tanke på klimatet och naturen. Inledande anföranden hålls av ordförandena för arbetsgruppen för hållbar återhämtning, Mari Pantsar och Hannele Pokka, samt av ordföranden för Finlands klimatpanel, Markku Ollikainen. ”Att lösa klimatkrisen är mänsklighetens största och...

Naturresursinstitutet: Fortsatt ökning för energianvändningen av trä 2019

Förbrukningen av träbränslen slog nytt rekord 2019, då den totala förbrukningen ökade för fjärde året i följd. I värme- och kraftverken brändes också mer såväl skogsflis som skogsindustrins biprodukter och virkesavfall jämfört med föregående år. Den proportionellt största ökningen inom fasta träbränslen skedde i energianvändningen återvinningsträ. Enligt Naturresursinstitutets (Luke) statistik uppgick användningen av fasta träbränslen i värme- och kraftverk 2019 till...

JSM: Utkast till lag om stöd för beskogning av impedimentmark på remiss

Jord- och skogsbruksministeriet ber att få utlåtanden om utkastet till regeringens proposition som gäller stöd för beskogning av impedimentmark. Enligt propositionen kan privata markägare på vissa villkor få stöd för beskogning av trädlösa områden. Områden som ger rätt till beskogningsstöd är åkerskiften som är olämpliga för jordbruk och gamla torvutvinningsområden som inte längre används. Utkastet till regeringsproposition hänför sig till det...

LPA: De psykiska symtomen hos lantbruksföretagare minskar

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA lät genomföra en undersökning hos Kantar TNS Agri i vilken det utreddes hur lantbruksföretagarna upplever sin arbetshälsa. Enkäten är en fortsättning på barometern om välbefinnande i arbetet som påbörjades 2017. Resultaten visar att det har skett en liten positiv utveckling i lantbruksföretagarnas välbefinnande i arbetet sedan 2017. Lantbruksföretagarna upplever färre psykiska symtom och även stressen har minskat...

Livsmedelsverket: Dokument om jordbrukarstöd kan nu tas emot elektroniskt

Livsmedelsverket har börjat använda Suomi.fi-meddelanden för att skicka försändelser om jordbrukarstöd. Med tjänstens hjälp kan jordbrukarna framöver ta emot dokumenten elektroniskt direkt i lådan för Suomi.fi-meddelanden på nätet. Tjänsten tas i bruk stegvis. Till först kommer inspektionsberättelserna från övervakningar till Suomi.fi-meddelandena. Från och med sommaren 2020 skickas stödbesluten och förbindelsebesluten till tjänsten. Livsmedelsverket har som mål att en så stor del...