JSM: EU:s produktionskopplade bidrag för 2020 fastställdes

Statsrådet fastställde i dag villkoren, maximibeloppen och enhetsstödnivåerna för EU:s produktionskopplade bidrag för 2020. Produktionskopplade bidrag kan betalas ut till ett belopp av sammanlagt högst 102,8 miljoner euro. Villkoren för bidragen har inte ändrats jämfört med fjolåret. Inom stödområde AB i Södra Finland betalas bidrag för mjölkkor, hongetter, tackor och odling av frilandsgrönsaker. Vidare betalas bidrag inom alla stödområden i hela...

JSM: Regeringen fastställde nationella jordbruksstöd 2020

Regeringen tog i dag den 16 januari beslut om de viktigaste nationella stöden till jordbruket och trädgårdsodlingen 2020. Till de stöd som regeringen nu fastställde hör nordligt stöd, nationellt stöd till Södra Finland och nationellt stöd för sockerbeta. Det nationella produktionsstödet 2020 uppgår sammanlagt till ca 319 miljoner euro. Det anvisade anslaget är lika stort som 2019. Av den totala stödsumman...

Ruokavirasto: Transportbidrag för kött för år 2019 får sökas fram till 12.2.2020

Bokföringsskyldiga köpare av kött kan söka transportbidrag för transporter av nötkreatur, svin, får, fjäderfä, hästar och getter från en produktionsplats i Lapplands landskap till ett slakteri. Livsmedelsverket beviljar transportbidrag på basis av de slaktvikter som framgår av godkända slakteriers eller renslakteriers vågkort eller vägningsjournaler, om djurets kropp vid köttbesiktningen har konstaterats vara tjänlig som människoföda. För kött som producerats i stödregionerna...

Livsmedelsverket: Anmälan om direktförsäljning av mjölk ska in senast 15.1 2020

Mjölkproducenter ska anmäla direktförsäljning av mjölk senast 15.1 2020, om produktionsstöd för mjölk betalas på basis av direktförsäljningen. Produktionsstöd för mjölk kan betalas till gårdar i stödregion C. Producenten ska använda blankett 230 för att anmäla mängderna komjölk och andra komjölksprodukter som sålts direkt till konsumenter under perioden 1.1– 31.12 2019. Blankett 230 Ansökan om produktionsstöd för direktförsäljning av mjölk finns på...

JSM: Bedömningen av konsekvenserna av skogslagen och skogsskadelagen klar – det föreslås lagändringar för att bekämpa insektsskador

Naturresursinstitutet har på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet bedömt konsekvenserna av ändringarna i skogslagen och skogsskadelagen. Eftersom ändringarna har varit i kraft endast några år, är det fortfarande delvis för tidigt att bedöma konsekvenserna. Ytterligare diskussion behövs dock redan nu, särskilt när det gäller att främja naturens biologiska mångfald och bekämpa skogsskador. Reformerna av skogslagen (1093/1996) och lagen om bekämpning av...

Livsmedelsverket: Anmälan om djurantal för 2019 kan göras fram till 17.2.2020

Jordbrukarna kan nu anmäla antalet svin, fjäderfän, hästar och ponnyer som de hade i sin besittning år 2019 i e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi). Anmälningstiden går ut 17.2.2020. Anmälan om djurantal är obligatorisk för gårdar som år 2019 ansökte om ersättning för djurens välbefinnande för svin eller fjäderfän. Ersättningsbeloppet beräknas utifrån det anmälda djurantalet. Anmälan om djurantal kan göras för fjäderfän, hästar och ponnyer...

Livsmedelsverket: Ersättning för djurens välbefinnande kan sökas fram till den 31 januari

En förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande kan sökas i e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi) fram till 31.1.2020. Ersättning för år 2020 kan sökas av nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfägårdar. Förbindelsevillkoren för ersättningen finns på webbplatsen livsmedelsverket.fi. I samband med ansökan om ersättning väljer gården enligt djurslag de åtgärder som den vill åta sig att genomföra för att förbättra djurens välbefinnande. Ersättningen...

Livsmedelsverket: Suomi.fi-fullmakten tas stegvis i bruk i Livsmedelsverkets e-tjänster

Skatteförvaltningens Katso-kod och Katso-auktorisering ersätts stegvis under år 2020 med Suomi.fi-identifikation och fullmakt som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Ändringen gäller Livsmedelsverkets e-tjänster Hyrrä, Nekka och Livsmedelsanmälningar.  Suomi.fi-fullmakt används i Hyrrä fr.o.m. 2.1 Suomi.fi-fullmakten togs i bruk i e-tjänsten Hyrrä 2.1.2020. De företag som är införda i handelsregistret kan nu börja använda Suomi.fi-fullmakt när de uträttar ärenden i Hyrrä. Suomi.fi-fullmakt...