Skog

SLC - Wp 20130711 008

Finland är världens skogsrikaste land

Hela 78 procent av vårt land är skogsbruksmark. Finland brukar kallas de tusen sjöarnas land och har utnämnts till världens vattenrikaste land sett till sötvattentillgångar per capita, men vattendragen utgör endast 10 procent av vår areal. Vill man jämföra med hektar skog per invånare finns ca. fyra hektar skog per finländare, medan det europeiska medeltalet ligger på 1,3 ha.

Det finns många skogsägare i Finland, var femte finländare äger skog och det gör oss något av en nation av skogsexperter. Om man ser på över två hektar stora skogsområden, har vi ca 632 000 skogsägare som tillsammans äger omkring 347 000 skogsbrukslägenheter. Enligt skatteförvaltningens statistik äger privata skogsägare ungefär 60 procent, dvs. 10,5 miljoner ha, av skogsmarken i Finland. Om man ser på yrkesgrupper, är det pensionärer som är den största gruppen i dag (45 procent). Av löntagare äger ca 30 procent skog, av lantbruksföretagare ca 16 procent, av företagare ca sju procent och andra skogsägare finns det ungefär två procent.

Skogen är en förnybar naturtillgång som ger allt från energi till virke, papper, läkemedel, dagliga bruksföremål, möbler, mat och så mycket mer. Skogen är en källa till välstånd och välbefinnande och är en viktig del av såväl den finländska naturen som folksjälen.

Skogarna binder en stor del av Finlands växthusgasutsläpp

Skogar och trävaror binder och lagrar kol. Med kolsänka avses skillnaden mellan den mängd koldioxid som årligen binds i skogen och den mängd som frigörs. Den mängd kol som binds i marken och trädbeståndet i de finländska skogarna hör till de största i Europa. Genom att använda trä i produkter och som energi kan man minska växthusgasutsläppen och användningen av ickeförnybara råvaror.

Skogarna i Finland binder på årsnivå i medeltal cirka 30 % av Finlands alla växthusgasutsläpp.

Skogsägande

Skogsägandet innebär både rättigheter och skyldigheter. Användningen av skogen regleras av flera lagar. En praktisk fråga som uppkommer vid avverkning är beskattningen av inkomsterna. För en skogsägare lönar det sig att sätta in sig i frågor som berör virkeshandeln, skogsskötsel och möjligheter till stöd inom den.

Skogslagen och allemansrätten är viktiga att känna till. Därtill tillkommer certifieringskriterier om skogen omfattas av dem. Andra lagar som styr användningen av skogen är lagen om bekämpning av skogsskador, viltskadelagen, lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, naturskyddslagen, lagen om skogsvårdsföreningar, lagen om enskilda vägar samt även markanvändnings- och bygglagen, vattenlagen och miljöskyddslagen.

Skogens roll för samhället

Det är inte för intet som skogsindustrin är en av den finländska ekonomins grundpelare. Omsättningen ligger på ca. 20 miljarder euro per år och av nettoexporten är skogsindustrins andel närmare en tredjedel, 27 procent närmare bestämt.

Skogen sysselsätter också en stor del av finländarna. Under 2014 sysselsatte det finländska skogsbruket 26 000 personer. Skogsindustrin sysselsätter kring 42 000 personer i landet.

Skogen utgör också en viktig del av de aktiva lantgårdarnas verksamhet. De gårdar som mottog stöd under 2014 hade i medeltal 52 hektar skog. Den största andelen av bioenergi som produceras och utnyttjas på lantgårdarna i Finland kommer från skogen.

Våra skogstillgångar

Den årliga skogstillväxten ligger nära 100 miljoner kubikmeter och virkesförrådet ökar kontinuerligt. Barkträdet dominerar virkesförrådet och det vanligaste träslaget är tall. Dess andel av virkesförrådet är 50 procent medan granens är 30 procent. 16 procent av virkesförrådet utgörs av björk.

Skogen och markägarfrågor

Mera information om markägarrelaterade frågor, bl.a. ellinjer, finns under Markägarfrågor på slc.fi

SLC:s skogsintressebevakning

SLC bevakar medlemmarnas intressen på nationell nivå. Det betyder att SLC påverkar och driver frågor som är väsentliga för att trygga och förbättra lantbrukarnas, skogsägarnas och landsbygdsföretagarnas verksamhetsförutsättningar. Politik, marknad, sociala frågor och kompetens är kärnområden i vår verksamhet.

Intressebevakningen i skogsfrågor leds av SLC:s skogsombudsman i aktivt samarbete med SLC:s skogsutskott, de svenska skogsvårdsföreningarna och MTK:s skogsägarlinje.

SLC:s skogsombudsman arbetar med många olika slags intressebevakningsfrågor av principiell karaktär som berör skogen och skogsägarnas intressen. Centrala skogsbevakningsfrågor består av miljö-, klimat-, energi- och viltpolitik, planläggning, skogscertifiering och virkesmarknaderna.

Mer från SLC