Nytt projekt lyfter rybs- och rapsodlingen

SLC - Rypsi Rapsi2025 logo swe

Odlingen av rybs och raps har de senaste åren stått inför stora utmaningar i Finland. Odlingsintresset och -arealen har minskat och osäkerheten ökat som en följd av EU:s förbud av allmänt använda betningsmedel och ökat hot från skadeinsekter. Skördenivåerna för oljeväxter har inte heller utvecklats på önskvärt sätt. Därför förverkligar ProAgria Centralernas Förbund och Satafood Kehittämisyhdistys ry tillsammans med branschens...

Producentorganisationernas undersökning om försörjningsberedskap: Coronapandemin har försämrat tillgången till produktionsinsatser och skyddsmasker samt inverkat på produktionen

SLC - Balar Vastnyland SN webb

Coronapandemin har försämrat tillgången till produktionsinsatser eller påverkat produktionen hos 60 procent av gårdarna som besvarat producentorganisationernas undersökning om försörjningsberedskap. Framför allt har det varit svårare att få tag på andningsskydd och skyddshandskar samt säsongsarbetskraft. Dessutom har dataförbindelserna överbelastats och den finansiella situationen försämrats. Det har också skett fördröjningar i leveransen av reservdelar till maskiner. Tillgången till grundläggande produktionsinsatser har...

ÖSP: ÖSP har delat ut studiestipendier

Österbottens svenska producentförbund r.f. har i maj delat ut följande stipendier; Ett stipendium delades ut ur Ivar Lillandts stipendiefond till Kevin Hägglund som studerar till skogsbruksingenjör vid Yrkeshögskolan Novia. Ur Håkan Malms minnesfond delades stipendier ut till Eric Sjöskog, Sonja Gäddnäs och Rasmus Hagberg som alla studerar till agrologer vid Yrkeshögskolan Novia. Ur Jubileumsfonden delades ett stipendium ut till Erik...

Viktor Harvio ny skogsombudsman på SLC

SLC - Viktor Harvio 2000Px

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har anställt forstmästare Viktor Harvio, 30 år, från Helsingfors som skogsombudsman. Harvio, som inleder arbetet den 20 april, kommer att vikariera som skogsombudsman medan ordinarie skogsombudsman Anders Portin är tjänstledig.   Harvio har tidigare fungerat som analytiker på skogsindustrins konsulthus Indufor. Han har också arbetserfarenhet bland annat från Förenta Nationerna (FAO/UNECE), FSC Finland och den finländska skogsindustrin. -...

Nytt nordiskt nätverk för unga på landsbygden

SLC - Nyfa 20200122 104853 Webb
NYFA samlades till sitt första möte 21-22 januari 2020 i Finland. På övre raden, från vänster Inger Brandsrud (Norges Bygdeungdomslag), Emilia Astrenius Wideström (LRF ungdomen), Thorbjørn Koefoed (LandboUngdom), Jonas Jensen (LandboUngdom). På nedre raden från vänster Tiia Kuusela (MTK), Annika Öhberg (SLC), Edvard Saeterboe (Norges Bygdeungdomslag) och Annica Andersson (LRF ungdomen).

Nordic Young Farmers Association-nätverket grundades i januari 2020 för att samla unga på landsbygden och unga producenter i Norden. Landsbygdens unga och unga producenter genom hela Norden sammanförs via ett nytt nätverk som grundades i januari 2020. Nätverket Nordic Young Farmers Association (NYFA) har till uppgift att förstärka bandet mellan organisationerna för unga producenter i Island, Finland, Norge, Sverige och Danmark. NYFA kommer...

Brådskande webbenkät till primärproducenter om det omedelbara behovet av säsongsarbetskraft

SLC - tjänstemannadagar-Åland-2014-279-cmyk-liten

På grund av coronaläget är myndigheterna tvungna att begränsa antalet utländska säsongsarbetare i arbetsledningsuppgifter och nyckelroll på gårdar som är mest kritiska för försörjningsberedskapen. Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde betyder detta 1 500 personer. Regeringen drog den 6 april upp riktlinjer för villkoren för inresa för arbetstagare som är nödvändiga med tanke på försörjningsberedskapen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Inresan av utländsk...

Lägesförfrågan om försörjningsberedskap: Primärproducenter oroar sig över arbetskraft, försämrad ekonomisk situation och finansiering samt tillgången till skyddsutrustning, växtskyddsmedel och reservdelar

SLC - Valtra Ho Sn Liten

Försörjningsberedskapens lägesbild har kartlagts inom primärproduktionens olika produktionsinriktningar. Inom primärnäringarna är tillgången till säsongsarbetskraft det största orosmomentet för tillfället. Företagarna oroar sig enligt enkäten också över tillgången till skyddshandskar och andningsskydd (41 % av de svarande), tillgången till växtskyddsmedel och kemikalier (30 % av de svarande). Oro finns även över tillgången till reservdelar för traktorer och maskiner (29 % av...

SLC, MTK, Industrifacket och LAF kräver snabba åtgärder för att trygga tillgången till arbetskraft på landsbygden

SLC - Flis Energi 2

På grund av coronakrisen är tillgången till arbetskraft hotad i synnerhet inom säsongarbete på landsbygden. Läget utgör ett hot mot landsbygdsföretagen samt vad gäller tillgången till inhemsk mat och en fungerande livsmedelskedja. Även inom skogsbruket har bristen på arbetskraft ökat. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Industrifacket och Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF vädjar till regeringen att fatta snabba...