Allemansrätt

SLC -

Allemansrätten är unik och bygger på en uråldrig sedvana. Den ger alla samma möjlighet att få ta del av naturen och dess mångfald. Historiskt sett har den utgjort en rätt att över markerna färdas från ett ställe till ett annat, en rätt för människor att tillgodogöra sig naturens produkter för sitt uppehälle. Senare har allemansrätten utvecklats till något som främst betjänar befolkningens behov av rekreation och friluftsliv.

Grundprincipen för allemansrätten, som gäller på både mark- och vattenområde, är att utnyttjandet skall vara tillfälligt och inte orsaka skada. När du rördig ute i skog och mark är det viktigt att komma ihåg följande:

Allemansrätten tillåter att

 • man får röra sig till fots, på skidor, rida eller cykla.
 • man får färdas på vattendrag och på is.
 • man får plocka vilda bär, svampar och blommor.
 • man får meta och pilka.
 • man tillfälligt får vistas och övernatta på sådana ställen där det är tillåtet att röra sig.

Allemansrätten tillåter inte

 • att fälla eller skada träd
 • att plocka mossor, lav, jordmaterial eller träd
 • att fiska eller jaga utan behövligt tillstånd
 • att göra upp eld på annans mark
 • att störa eller orsaka skada och olägenhet för andra människor eller för naturen
 • att störa vilda djur eller häckande fåglar
 • att skräpa ner
 • att låta en hund röra sig utan koppel i tätort, på motionsslinga eller på annans mark
 • att köra med motorfordon i terrängen utan tillstånd av markägaren
Utinaturen.fi

Mer från SLC