Livsmedelsverket: Höstens utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd har publicerats – det mesta av stöden för år 2020 betalas under ansökningsåret

Livsmedelsverket har publicerat den målsatta utbetalningstidtabellen för jordbrukarstöd hösten 2020. Målet är att totalt cirka 1,4 miljarder euro av de jordbrukarstöd som söks år 2020 ska betalas ut under ansökningsåret. Det är över 80 procent av det totala stödbeloppet. De eftersträvade tidpunkterna för utbetalning av jordbrukarstöd uppges på månadsnivå i utbetalningstidtabellen. Livsmedelsverket informerar om de exaktare tidpunkterna i höst innan utbetalningarna...

Luke: Antalet lantgårdar minskar fortfarande – fler stora gårdar än förut

Enligt preliminära uppgifter i statistiken över jordbruks- och trädgårdsföretagens struktur var antalet jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland cirka 46 700 under 2019. Antalet gårdar minskade med 900 jämfört med 2018. År 2019 upphörde knappt två procent av gårdarna. Antalet stora gårdar på över hundra hektar ökade och antalet gårdar på mindre än hundra hektar minskade eller förblev oförändrat i alla storleksklasser. Gårdarnas...

10.3 Oss bönder emellan på Åland

SLC - Oss Bonder Emellan Logo Transparent Rgb Avlang

Tisdagen den 10 mars kl. 18.00 ordnas Oss bönder emellan-medlemsträff på Pub Stallhagen på Åland.  Välkommen med och säg din åsikt, diskutera nutid och framtid med representanter från SLC och ÅPF. Prata av dig  bönder emellan helt enkelt om aktuella frågor som berör dig.  Från SLC medverkar verksamhetsledare Jonas Laxåback och kommunikationschef Mia Wikström. SLC bjuder på en bit mat och dryck.  Anmälningar senast torsdagen den...

12.9 Köp av bonden-dagen

Lördagen den 12 september 2020 ordnas den nationella Köp av bonden!-dagen. Köp av bonden!-dagen, som ordnas för femte gången, är en gemensam dag för gårdar och producenter i hela landet att hålla öppet hus, sälja produkter direkt från gården och visa kunderna hur maten produceras.Läs mer på: https://ostatilalta.fi/sv/

JSM, Minister Leppä: Smart anpassning stärker landsbygds- och skärgårdsområdenas livskraft

Även i Finland ska kommunerna fokusera på en kontrollerad anpassning till förändringar i stället för tillväxtförväntningar i sina utvecklingsstrategier, betonar sakkunniga. Framgången för landsbygds- och skärgårdsområdena kan ligga i specialisering, starkt företagande och direkta kontakter mellan invånare och beslutsfattare. Svenska och finländska experter inom regionalpolitiken dryftade regionernas livskraft ur perspektivet för smart anpassning, det vill säga det så kallade Smart Shrinking...

Naturresursinstitutet: Europeiska forskningsinstitut kom överens om en färdplan för forskning i syfte att användningen av kemiska växtskyddsmedel ska sluta

Den 23 februari undertecknade europeiska jordbruksforskningsinstitut i Paris ett gemensamt initiativ till att användningen av kemiska bekämpningsmedel ska sluta. Syftet med initiativet Towards Chemical Pesticide-free Agriculture är att betona hur nödvändig forskningen i icke-kemiska växtskyddsmetoder är och att styra forskningsfinansieringen i en sådan riktning som möjliggör övergång till ett icke-kemiskt växtskydd i Europa. Initiativet undertecknades av 24 forskningsinstitut som finns...

JSM: Snart ska konsumenterna få bättre tillgång till informationen om matens ursprung än hittills

I fortsättningen gäller kravet på att lämna konsumentinformation om ursprunget för primära livsmedelsingredienser alla EU-länder. Den EU-förordning som ska tillämpas från ingången av april 2020 förbättrar konsumenternas möjligheter att få information om matens ursprung också i Finland. Hittills har vi genom en nationell förordning kunnat förutsätta att information om ursprung ska lämnas bara för kött- och mejeriprodukter. Den nya genomförandeförordningen från...

JSM: Stödnivåerna för lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2019 har fastställts

Statsrådet har beslutat om nivåerna för lagringsstöd för trädgårdsprodukter i Södra Finland. När det gäller maskinellt avkylda lager uppgår lagringsstödet till 5,20 euro per kubikmeter och i fråga om andra lager till 3,20 euro per kubikmeter. Samtidigt ska det högsta taket för lagringsstödet höjas för att betalningsfullmakten för det nationella stödet till Södra Finland ska kunna tillämpas så fullt ut...