JSM: EU:s produktionskopplade bidrag för 2020 fastställdes

Statsrådet fastställde i dag villkoren, maximibeloppen och enhetsstödnivåerna för EU:s produktionskopplade bidrag för 2020. Produktionskopplade bidrag kan betalas ut till ett belopp av sammanlagt högst 102,8 miljoner euro. Villkoren för bidragen har inte ändrats jämfört med fjolåret. Inom stödområde AB i Södra Finland betalas bidrag för mjölkkor, hongetter, tackor och odling av frilandsgrönsaker. Vidare betalas bidrag inom alla stödområden i hela...

JSM: Regeringen fastställde nationella jordbruksstöd 2020

Regeringen tog i dag den 16 januari beslut om de viktigaste nationella stöden till jordbruket och trädgårdsodlingen 2020. Till de stöd som regeringen nu fastställde hör nordligt stöd, nationellt stöd till Södra Finland och nationellt stöd för sockerbeta. Det nationella produktionsstödet 2020 uppgår sammanlagt till ca 319 miljoner euro. Det anvisade anslaget är lika stort som 2019. Av den totala stödsumman...

JSM: Minister Leppä deltar i ett internationellt jordbruksministermöte i Berlin

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä besöker Berlin den 17-18 januari 2020. Under sin resa deltar ministern i jordbruksministermötet och i den internationella mässan Grüne Woche. Ministern har även bilaterala diskussioner med flera jordbruksministrar från EU-länder och länderna utanför EU. Temat för jordbruksministrarnas årliga möte i Berlin (Global Forum for Food and Agriculture) är i år livsmedelssäkerhet och hållbar mat. Ministermötet samlar...

Ruokavirasto: Transportbidrag för kött för år 2019 får sökas fram till 12.2.2020

Bokföringsskyldiga köpare av kött kan söka transportbidrag för transporter av nötkreatur, svin, får, fjäderfä, hästar och getter från en produktionsplats i Lapplands landskap till ett slakteri. Livsmedelsverket beviljar transportbidrag på basis av de slaktvikter som framgår av godkända slakteriers eller renslakteriers vågkort eller vägningsjournaler, om djurets kropp vid köttbesiktningen har konstaterats vara tjänlig som människoföda. För kött som producerats i stödregionerna...

SLC söker skogsombudsman

SLC - Slc Soker Skogsombudsman Fb

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är en intresseorganisation för lantbrukssektorn med aktiva medlemsförbund och -föreningar i Svenskfinland. SLC söker nu en skogsombudsman som vikarierar ordinarie skogsombudsman Anders Portin under den tid han verkar som specialmedarbetare för minister Thomas Blomqvist. SLC, som representerar de finlandssvenska skogsägarna, söker nu forstmästare, skogsbruksingenjör eller en person med annan lämplig utbildning och erfarenhet till vikariatet som skogsombudsman för att sköta SLC:s nationella skogsbevakning....

Livsmedelsverket: Anmälan om direktförsäljning av mjölk ska in senast 15.1 2020

Mjölkproducenter ska anmäla direktförsäljning av mjölk senast 15.1 2020, om produktionsstöd för mjölk betalas på basis av direktförsäljningen. Produktionsstöd för mjölk kan betalas till gårdar i stödregion C. Producenten ska använda blankett 230 för att anmäla mängderna komjölk och andra komjölksprodukter som sålts direkt till konsumenter under perioden 1.1– 31.12 2019. Blankett 230 Ansökan om produktionsstöd för direktförsäljning av mjölk finns på...

JSM: Bedömningen av konsekvenserna av skogslagen och skogsskadelagen klar – det föreslås lagändringar för att bekämpa insektsskador

Naturresursinstitutet har på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet bedömt konsekvenserna av ändringarna i skogslagen och skogsskadelagen. Eftersom ändringarna har varit i kraft endast några år, är det fortfarande delvis för tidigt att bedöma konsekvenserna. Ytterligare diskussion behövs dock redan nu, särskilt när det gäller att främja naturens biologiska mångfald och bekämpa skogsskador. Reformerna av skogslagen (1093/1996) och lagen om bekämpning av...

PRESSMEDDELANDE: Finländska livsmedelsföretag starkt representerade i Tyskland - Finlands rykte som ett attraktivt matland stärks

SLC - Igw2020 Brandbild Banner

På konsumentmässan Grüne Woche i Berlin den 17–26 januari 2020 ska Finland presentera bland annat baljhavre, små bryggeriers prisbelönade öl och smaker från den rena nordliga naturen. Rollen som partnerland på mässan 2019 med temat Aus der Wildnis, Från den vilda naturen, gjorde Finland mer känt som ett mat- och turistland. Prognosen för värdet av Finlands livsmedelsexport till Tyskland 2019...