Matsvinn

Varje höst firas den årliga nationella Spillveckan. Kampanjen vill uppmärksamma det matsvinn som uppstår i hela livsmedelskedjan, ändå från produktion till konsumtion.

Varje år slänger finländarna bort 24 kilo mat per person till ett värde av 125 euro. Räknar man med hela livsmedelskedjan uppgår svinnet till 335-460 miljoner kilo per år. Det motsvarar 10-15 % av hela matkonsumtionen visar en undersökning om matsvinn från 2013 av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT), som är en del av nuvarande Luke.

​Bortslängd mat slösar också på resurser i produktionen

Det är viktigt att hela livsmedelskedjan är med och lyfter fram hur man kan minska matsvinnet såväl i hushåll, storkök, handel och i primärproduktionen. Den största delen av matsvinnet uppstår i hushållen och konsumentledet, men det är viktigt att i hela livsmedelskedjan se över hur man kan minska svinn.

I samband med Spillveckans informationskampanj påminner SLC om att det är slöseri med resurser i alla led när vi slänger bort mat som motsvarar en tiondedel av hela matkonsumtionen. När vi slänger mat har de resurser som satts ner på till exempel produktion, förädling, transporter och förpackningsmaterial gått till spillo.

Det svinn som uppstår i primärproduktionen har inte undersökts i lika stor omfattning som övrigt matsvinn. I en MTT-rapport från 2014 om matsvinnet i primärproduktionen identifierades dock fyra betydande orsaker till svinn i primärproduktionens ända, bland annat naturförhållanden och skadegörare, kvalitetskrav via standarder och lagstiftning, marknadssituationen samt produktionens lönsamhet. MTT uppskattade i rapporten att produktionssvinnet i primärproduktionen uppgår till cirka sju procent av den totala produktionen och till cirka två procent av det ätbara matsvinnet.

Bakom Spillveckan-kampanjen står Konsumentförbundet som utmanar aktörer från olika branscher, såväl företag, myndigheter som organisationer, att delta i den informativa kampanjen och upplysa finländarna om att minska matspillet. Läs mer om Spillveckan på www.kuluttajaliitto.fi/havikkiviikko.

Värdesätt maten, den inhemska matkulturen och matproducenterna

SLC uppmanar konsumenter att satsa på inhemska råvaror med ett tydligt ursprung och att sätta värde på att tillreda maten och avnjuta den. När man köper mat som man bryr sig om, är det också större sannolikhet att man använder maten omsorgsfullt och inte slänger bort den.

Låt maten väl smaka!

Vill du veta mer?

Mer från SLC