Utlåtande över den nationella skarvstrategin och dess åtgärdsplan

Miljöministeriet Dnr VN/5603/2018 UTLÅTANDE ÖVER DEN NATIONELLA SKARVSTRATEGIN OCH DESS ÅTGÄRDSPLAN  SLC har bekantat sig med den nationella skarvstrategin och åtgärdsplanen. Miljöministeriet tillsatte den 18 oktober 2018 en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till en nationell skarvstrategi och en åtgärdsplan för reducering av skarvskador. Målet med den skarvstrategi som tagits fram är en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar samexistens med skarven så...

Utlåtande om utkastet Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu 2022 - 2027, metsätalous

Mirkka HadzicMiljöministeriet SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande gällande utkastet (daterat 22.11.2019) för i rubriken nämnda dokument. Dokumentet är väl uppgjort och bakgrundsgruppen är tillsatt på bred basis med experter med olika kunskapsbakgrund gällande vattenvård vilket garanterar ett brett kunnande vilket också syns i rapporten. Nedan anger vi några synpunkter på utkastet till planen: I rapporten finns inget om stöd för iståndsättning av diken....

Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om information om allvarlig risk for djursjukdom inom passagerartrafik i europeiska unionen

Jord- och skogsbruksministerietDnr 108/01.02/2019 UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM INFORMATION OM ALLVARLIG RISK FOR DJURSJUKDOM INOM PASSAGERARTRAFIK I EUROPEISKA UNIONEN SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets f6rordning om information om allvarlig risk för djursjukdom inom passagerartrafik i Europeiska unionen. Vi vill understryka vikten av att hamnoperatörer och flygplatsoperatörer som bedriver passagerarfabrik i det fall att afrikansk svinpest skulle förekomma...

Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2020

Jord-och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDET Dnr 1661/01.02/2019 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM NATIONELLT STÖD FÖR SOCKERBETA 2020SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2020 och önskar framföra följande: - SLC anser att nationella stödet för sockerbeta ska omfatta alla odlare i hela landet inklusive odlarna på Åland.   SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F. Jonas Laxåback                       Annika Öhbergverksamhetsledare  ...

Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2019.

Jord- och skogsbruksministeriet Dnr 1570/01.02/2019 UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM BIDRAG FÖR MJÖLKKOR OCH NÖTKREATUR, TACKOR OCH HONGETTER, SLAKTLAMM OCH SLAKTKILLINGAR SAMT BIDRAG FÖR JORDBRUKSGRÖDOR SOM BETALAS FÖR 2019. SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för...

Utlåtande över utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp samt för fastighetsförrättningsavgifter för 2020 och 2021

Jord- och skogsbruksministeriet Dnr 1231/04.08.01/2019, 1067/04.08.01/2019 UTLÅTANDE ÖVER UTKASTET TILL JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM LANTMÄTERIVERKETS AVGIFTER SAMT AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR FÖR BESTYRKANDE AV KÖP SAMT FÖR FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGSAVGIFTER FÖR 2020 OCH 2021 SLC har bekantat sig med utkastet till nya avgifter och framför följande kommentarer: SLC representerar lantbruksproducenter. Inom lantbruksnäringen är markanvändningen av största vikt, och lantmäteriförrättningar är således en kontinuerlig del av lantbruket...

SLC:s anmärkning om Nylandsplanen 2050

6.11.2019 Nylands Förbund Anmärkning om nylandsplanen 2050  Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund r.f. (SLC) ger följande anmärkning gällande Nylandsplanen 2050 och fäster uppmärksamhet vid följande frågor i den fortsatta beredningen av landskapsplanen: De uppgifter gällande miljöinventeringar som utgör grunden för vilka områden som utmärkts som skyddsområden är alltför ojämn och bristfällig till sin kvalitet. Därför bör de områden som är viktiga ur miljöns synvinkel i huvudsak...

Utlåtande om förslag till inkomster som tillämpas vid förskottsuppbörden 2020

SKATTEFÖRVALTNINGEN Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnr VH/3889/00.01.00/2019 Utlåtande om förslag till inkomster som tillämpas vid förskottsuppbörden 2020  SLC har bekantat sig med Skatteförvaltningens förslag till vilka inkomster som tillämpas vid förskottsuppbörden 2020. Enligt förslaget skulle beskattningens nettoinkomster för jordbrukare höjas med 5,0 % per lantbruksföretagare då år 2018 används som beräkningsgrund. Den svåra konkurrenssituationen inom det finländska lantbruket påverkar fortfarande producentpriserna på livsmedel i en negativ...