Utlåtande gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelsmarknadslagen och 1 kap. 2 6 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen

Jord- och skogbruksministerietkirjaamo@mmm.fiUTLÅTANDE: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelsmarknadslagen och 1 kap. 2 6 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (VN/8780/2020) Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) har bekantat sig med utkastet till ändrad livsmedelsmarknadslag och framför härmed följande De ändringar som föreslås härleds från UTP-direktivet som varje enskilt EU-medlemsland ska ta i bruk i sin nationella...

Utlåtande över regeringens proposition till riksdagen om vissa temporära förfaranden som ska tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket med anledning av covid 19 epidemin

Jord- och skogsbruksministeriet VN/10554/2020 Utlåtande över regeringens proposition till riksdagen om vissa temporära förfaranden som ska tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket med anledning av covid 19 epidemin Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av regeringens proposition och stöder den. RP möjliggör att kompetenta och yrkesskickliga tidigare jordbruksidkare kan bidra till att trygga landets livsmedelsförsörjning under de undantagsförhållanden...

Utlåtande över regeringens proposition om gäller tillfälliga förvaltningsförfaranden inom jord-och skogsbrukssektorn

Jord-och skogsbruksministerietVN/7853/2020Utlåtande över regeringens proposition som gäller tillfälliga förvaltningsförfaranden inom jord-och skogsbrukssektorn Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maa-ja metsätalousministeriön hallinnonalalla koronavirusepidemian johdosta väliaikaisesti sovellettavia menettelyjä koskeviksi säännöiksi Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av regeringens proposition och stöder den flexibilitet som regeringen visar vad gäller dessa förvaltningsmässiga frågor.   Stöd Möjligheten till förlängning av tidsfristerunder år 2020för olika åtgärderenligt lagen om strukturstöd till lantbruket 19 §...

Utlåtande om statsrådets förordning om stöd för gipsbehandling av åkermark

11.3.2020                                                                                                                                                                             MiljöministerietUTLÅTANDE OM STATSRÅDETS FÖRORDNING OM STÖD FÖR GIPSBEHANDLING AV ÅKERMARK SLC välkomnar lagstiftningen om stöd för gipsbehandling av åkermark för att minska fosforbelastningen till vattendragen. Gipsbehandling lämpar sig tyvärr inte för alla jordtyper, t ex sura sulfatjordar som är allmänt förekommande i Nyland, sydvästra Finland och Österbotten, varför SLC anser att lagstiftningen bör utformas så att också behandling med till exempel...

Utlåtande över den nationella skarvstrategin och dess åtgärdsplan

Miljöministeriet Dnr VN/5603/2018 UTLÅTANDE ÖVER DEN NATIONELLA SKARVSTRATEGIN OCH DESS ÅTGÄRDSPLAN  SLC har bekantat sig med den nationella skarvstrategin och åtgärdsplanen. Miljöministeriet tillsatte den 18 oktober 2018 en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till en nationell skarvstrategi och en åtgärdsplan för reducering av skarvskador. Målet med den skarvstrategi som tagits fram är en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar samexistens med skarven så...

Utlåtande om utkastet Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu 2022 - 2027, metsätalous

Mirkka HadzicMiljöministeriet SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande gällande utkastet (daterat 22.11.2019) för i rubriken nämnda dokument. Dokumentet är väl uppgjort och bakgrundsgruppen är tillsatt på bred basis med experter med olika kunskapsbakgrund gällande vattenvård vilket garanterar ett brett kunnande vilket också syns i rapporten. Nedan anger vi några synpunkter på utkastet till planen: I rapporten finns inget om stöd för iståndsättning av diken....

Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om information om allvarlig risk for djursjukdom inom passagerartrafik i europeiska unionen

Jord- och skogsbruksministerietDnr 108/01.02/2019 UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM INFORMATION OM ALLVARLIG RISK FOR DJURSJUKDOM INOM PASSAGERARTRAFIK I EUROPEISKA UNIONEN SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets f6rordning om information om allvarlig risk för djursjukdom inom passagerartrafik i Europeiska unionen. Vi vill understryka vikten av att hamnoperatörer och flygplatsoperatörer som bedriver passagerarfabrik i det fall att afrikansk svinpest skulle förekomma...

Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2020

Jord-och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDET Dnr 1661/01.02/2019 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM NATIONELLT STÖD FÖR SOCKERBETA 2020SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2020 och önskar framföra följande: - SLC anser att nationella stödet för sockerbeta ska omfatta alla odlare i hela landet inklusive odlarna på Åland.   SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F. Jonas Laxåback                       Annika Öhbergverksamhetsledare  ...