Närproducerad mat

SLC - juni-2013-003

Närmat är lokal mat. Närmat är sådan matproduktion och -konsumtion som använder det egna områdets råvaror och produktionsinsatser och på så sätt gynnar områdets ekonomi, sysselsättning och matkultur. Så definieras närmat i den närmatsutredningen som beställdes av jord- och skogsbruksministeriet i mars 2012.

Närmat innebär korta distributionskedjor, vilket innebär att matens väg från producent och förädlare till konsument är kort. Kedjan blir kortare när antalet mellanhänder minskar. Största delen av närmaten säljs och konsumeras inom det egna området. Det gäller särskilt färska och säsongsprodukter. Lokala småproducenters specialprodukter säljs dessutom runt om i Finland och då kan närmat få en vidare betydelse.

För att främja närproducerad mat krävs ett tillräckligt utbud som motsvarar efterfrågan, välfungerande logistik så att produkter och konsumenter når varandra samt ett aktivare samarbete mellan alla aktörer i livsmedelskedjan.

Närproducerad mat främjar den regionala matkulturen, ger arbete och utkomst åt lokala företagare, gynnar den lokala ekonomin, ger mervärde till handeln och restaurangers sortiment och ger producenten ett ansikte bakom maten.

Äkta smak-webbportalen

Är du som konsument eller inköpare intresserad av att hitta lokala livsmedelsföretag och inköpsställen eller är du som producent intresserad av att nå ut till fler kunder? Då kan du ta hjälp av webbplatsen aktasmak.fi. Portalen är en egen landsomfattande söktjänst, där information och kontaktuppgifter till ett tusental små och medelstora livsmedelsföretag finns samlade. Söktjänsten riktar sig både till enskilda konsumenter och aktörer inom restauranger, butiker och partiaffärer för att lättare hitta närmatsproducenter runt om i Finland.

Närmatsproducenter som är intresserade av att hitta nya marknadsföringskanaler kan genom att gå med i aktasmak.fi-portalen få nya möjligheter för att marknadsföra dina produkter.

REKO

Under den senaste tiden har nya verktyg för direkthandel uppkommit, t.ex. REKO. REKO är en avtalsmodell för handel mellan en grupp producenter och en grupp konsumenter och som hämtades till Finland från Frankrike av Thomas Snellman. Eftersom tanken bakom REKO är att det inte ska finnas någon administration eller kostnader används Facebook som plattform.

Här kan du läsa mera om Reko-modellen

Vill du som producent pröva på direktförsäljning?

Livsmedelslagen gör skillnad på hög- och lågriskverksamhet. Utifrån lagstiftningen tillämpas många lättnader på uttryckligen småskalig verksamhet, vilket underlättar förädling och direktförsäljning. Hittills har den enskilt största stötestenen för att främja direktförsäljning av livsmedel varit tolkningar av de lagar som reglerar småskalig livsmedelsverksamhet.

För att sänka tröskeln för att komma igång med småskalig livsmedelsförädling och direktförsäljningsverksamhet har vi i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet, Äkta smak-projektet och MTK tagit fram några olika anvisningar gällande direktförsäljning. Läs mer om direktförsäljning på webbplatsen Äkta smak och i broschyrerna här nedan.

Tillverkning av livsmedel och försäljning av oförpackade, animaliska livsmedel Direktförsäljning av primärprodukter Detaljhandelsverksamhet (minimikrav för livsmedelslokal) Småskalig och med låg risk förenad tillverkning och försäljning av livsmedel

Mer från SLC