Ansvarsfull, hållbar djurhållning

SLC - Tjurar-1-Hemsida

Den finländska djurhållningen är i absolut världsklass. Det innebär att vi har djur som mår bra och det ger rena och trygga produkter som är producerade med hållbara metoder.  

I Finland har vi redan nu en stark och entydig djurskyddslag som är enkel att tolka: Djuren ska behandlas väl och inte åsamkas onödigt lidande. De finländska producenterna har dessutom förbundit sig till ett omfattande kvalitetsarbetet, vilket i praktiken betyder avsevärt strängare livsmedelssäkerhet, miljöskydd och djurvälfärd än vad som krävs inom och av EU. Utöver lagstiftningen har de enskilda branscherna dessutom egna regler som garanterar hög kvalitet och säkerhet. Det är genom bondens dagliga arbete och skötsel av djuren som vi i praktiken kan säkra en god djuromsorg. 

#Klimatsmart lantbruk och köttproduktion

För att motverka den globala uppvärmningen behöver hela mänskligheten och alla sektorer dra sitt strå till stacken. Jord- och skogsbruket orsakar utsläpp av växthusgaser, men samtidigt binder skogar och växter också betydande mängder koldioxid. I Finland jobbar vi kontinuerligt med att minska lantbruksnäringens miljöbelastning och jobbar för ett än mer hållbart lantbruk. Från 1990-2015 har det finländska lantbrukets utsläpp av växthusgaser minskat med 13 % (Statistikcentralen) och lantbruket fortsätter jobba för att minska utsläppen även framöver, men näringen behöver realistiska klimatmål så att matproduktionen kan tryggas. Genom att vårda skogarna och utveckla produktionsmetoderna kan man minska växthusgasutsläppen och öka bindningen av koldioxid inom jord- och skogsbruket. 

Köttkonsumtionen, särskilt nötkött, utmålas ibland som den globala uppvärmningens syndabock. Visserligen kommer vi inte ifrån att köttproduktionen har ett större klimatavtryck än växtodling. Däremot kan kor utnyttja våra nordliga marker som inte annars vore möjliga att odla för matproduktion och här förvandlar kor gräs och klöver till proteinrikt kött och mjölk. Klöver och gräs binder i sin tur kol i marken, mycket effektivare än vad som är fallet för t.ex. majsensilage. Att vi kan odla inhemskt proteinfoder, såsom bondbönor, minskar även behovet av importfoder och därmed även utsläppen. 

Det innebär att vi i Finland därför har naturligt goda förutsättningar att idka husdjurs- och mjölkproduktion på ett hållbart sätt eftersom en stor del av våra marker helt enkelt lämpar sig bäst för gräsodling. Betande nötkreatur spelar även en viktig roll för att bevara ett öppet landskap och för att trygga den biologiska mångfalden. Det nordliga klimatet och de goda, rena vattenresurserna är även garanter för en hållbar och klimatvänlig husdjursproduktion.

Klimatavtrycket är betydligt lägre för det kött som produceras i EU än i många andra delar av världen, t.ex. Afrika, Asien eller Latinamerika. Det beror till stor del på en högre produktivitet i uppfödningen, bättre foderhantering och utfodring samt bättre gödselhantering (FAO). Tack vare att exempelvis finländskt nötkött till en stor andel kommer från mjölksektorn ger det dessutom ett mindre klimatavtryck. Djuren äter för det mesta även av gårdens eget foder och tack vare en god gödselhantering har man lyckats minska utsläppen. 

SLC arbetar för att Finland ska kunna fortsätta vara i världstoppen när det gäller hållbar djurhållning. Hållbarhet innebär att vi i den finländska djurhållningen tar ansvar för djurens välmående, miljö- och klimatpåverkan och att produktionen är konkurrenskraftig så att jordbrukaren kan livnära sig. 

När du väljer kött tycker vi att du ska välja kött från finländska kor. Det är klimatsmart och hållbart. 

Har du frågor, vänligen kontakta:

Mer från SLC