Uppgift

SLC - Dsc 1548

Vår uppgift som organisation är att bevaka och tillvarata medlemmarnas samt den svenska landsbygdens gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella intressen. Våra producentmedlemmar innehar en hög yrkeskunskap och producerar världens tryggaste och renaste livsmedelsråvaror, vilket även internationella undersökningar påvisar (EFSA 2013). Till de viktigaste inhemska jordbruksprodukterna hör mjölk, kött, ägg och spannmål och att odla mat i världens nordligaste jordbruksland är ingen lätt sak. Det kräver förutom hög kompetens även investeringar och mycket hårt arbete av den enskilda bonden. Därtill behövs det intressebevakning, vilket är vårt jobb!

Vi på SLC arbetar för dig som är medlem, för att dina och ditt företags verksamhetsförutsättningar tryggas och förbättras. Därigenom arbetar vi även indirekt för dig som är konsument. SLC är lika med våra medlemmar, ca 9 500 finlandssvenska jordbrukare och landsbygdsföretagare samt dryga 17 600 skogsägare och hundratals andra lantbruks- och landsbygdsintresserade. Det är på våra medlemmars gårdar och som mycket av vår – din och min – goda mat växer! Vi är till för våra medlemmar och de står i centrum av vår verksamhet. SLC är medlemmarnas maskin.

Vi är en obunden facklig organisation

Vi är en partipolitiskt obunden, utan statsstöd fungerande facklig organisation. Vår intressebevakning sträcker sig från jordbrukets, skogsbrukets, och trädgårdsnäringens till hela landsbygdens intressen, från Karleby till Pyttis. Vi bevakar, påverkar och driver frågor som är väsentliga för såväl de gröna näringarna som för den enskilda finlandssvenska bonden på landsbygden och skogsägaren i staden.

Vi har lagstadgad förhandlingsrätt med staten, vilket innebär att regeringen måste förhandla med oss i alla frågor som berör lantbruket. I förhandlingarna representeras SLC av styrelseordföranden och verksamhetsledaren. Förutom att vi deltar i de officiella förhandlingarna deltar vi även med sakkunskap redan i beredningsskedet. SLC har ett etablerat samarbete med ministerierna.

Med intressebevakningen i centrum

På det nationella planet och på EU-nivå arbetar vi med miljö- och markpolitiska frågor genom opinionsbildning, politisk bevakning och påverkan. Våra sakkunniga bidrar till lagberedningen genom att medverka i arbetsgrupper på ministerienivå, kallas in som sakkunniga i riksdagsbehandlingen och genom att regelbundet ge utlåtanden. Vi håller aktiv kontakt och samarbetar med olika myndigheter, organisationer och företag som har anknytning till miljö- och markpolitiska frågor.

Vi är glada över att få ha dig som medlem. Du är en kraft att räkna med och tillsammans blir vi starkare i vårt engagemang för livskraftiga jord- och skogsbruk, företag och lokalsamhällen på den finlandssvenska landsbygden. 

För att fullfölja sitt syfta ska SLC enligt stadgarna:

 1. verka för en fast, facklig och solidarisk sammanhållning mellan jord- och skogsbrukarna samt övriga privata skogsägare i landets svenska och tvåspråkiga bygder samt bilda ett sammanhållande och stödande organ för landskapsförbunden samt skogsägar- och skogsvårdsföreningsförbunden,
 2. företräda sina medlemmar i förhållande till Europeiska unionen, statsmakten, olika myndigheter och olika grupper i samhället samt bevaka deras intressen i frågor som är av betydelse för jord- och skogsbruket
 3. följa och bevaka medlemmarnas gemensamma intressen i frågor rörande äganderätten till jord, skog och vatten samt i fråga om samhällets markdispositioner för andra ändamål än jord- och skogsbruk,
 4. verka för en allmän anslutning till jord- och skogsbrukets gemensamma ekonomiska företag och för att uppsamling, förädling och försäljning av jord- och skogsbrukarnas produkter sker genom dylika företag,
 5. upprätthålla och främja ett fast samarbete med de gemensamma företagen och personalen inom dessa,
 6. befrämja den finländska livsmedelsproduktionen genom att arbeta för en samverkan inom hela livsmedelskedjan från producent till konsument
 7. verkställa utredningar i för jord- och skogsbruket betydelsefulla frågor, främst av facklig, jord- och skogsbruksekonomisk och social art,
 8. sprida upplysning om jord- och skogsbrukets förhållanden,
 9. eftersträva och främja ett rikt utvecklat näringsliv på landsbygden och i skärgården med samverkan mellan jord- och skogsbruket och andra näringar,
 10. främja landsbygdsbefolkningens kulturella strävanden,
 11. verka för nordiskt och internationellt samarbete inom jord- och skogsbruket, samt
 12. vid behov på annat likartat sätt främja medlemmarnas allmänna gemensamma ekonomiska, sociala, kulturella och miljömässiga förhållanden.

Mer från SLC