Nils Torvalds

Sfp

Precis som så gott som varje finländare har jag en personlig relation till skogen. Att gå till skogs för lugn och ro, idka skogsvård och vara ute i naturen är något som jag värdesätter väldigt högt. Hur gör det här mig till en bra skogskandidat? Svaret på den frågan finns inte endast i varför jag tycker om skogen, utan inom det arbete vi gjort i Europaparlamentet från 2012 framåt. Klimatförändringen är en av vår tids stora utmaningar och den följer som en röd tråd igenom alla politiska beslut som fattats under den senaste mandatperioden. Klimatet och skogen möttes inom beslutsfattandet till exempel under utarbetandet av regelverket för hur upptag och utsläpp av koldioxid från markanvändnings- och skogsbrukssektorn ska beräknas och redovisas (LULUCF). Ser man på saken ur en lekmans ögon har skogen en alldeles speciell och central roll. Vi lärde oss redan i skolan att skogarna är jordens lungor. Utan skog finns inte vi heller kvar så hemskt länge. Skogen är inte bara en möjlig kolsänka utan en oersättlig källa för biologisk mångfald. Skogen kan alltså i bästa fall erbjuda en mångfaldig nytta inte bara ekonomiskt eller klimatmässigt utan också på det sociala och biologiska planet genom att vi satsar på ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Dessa är de främsta orsakerna till varför jag är en skogskandidat.

Växande skog räddar klimatet: - Med hjälp av hållbart skogsbruk kan Finland nå klimatmålen.
Ja
Finlands skogsägare är riktiga klimathjältar: - När man sköter skogen, planterar, röjer och anlägger ungskog garanterar man att skogens kolbindningsförmåga på sikt hålls hög.
Ja
Finlands skogsägare planterar 150 miljoner träd varje år: - Skogarnas mångfald tryggas bäst genom frivilliga naturvårdsåtgärder och frivilligt miljöskydd.
Ja
Bygga i trä minst 33 % klimatsmartare än betong: - Samhället bör främja ett aktivare byggande i trä i Finland.
Ja
100 miljoner människor använder finländskt, miljövänligt trä: - Det viktigaste målet i klimatarbetet är en övergång från fossila till förnyelsebara bränslen och material.
Ja
Skogsbruk ger jobb för 100 000 finländare: - Ett ökat hållbart virkesuttag i kombination med tillräckliga satsningar på forskning och produktutveckling är avgörande för att kunna ersätta plaster och konstfiber med kolbindande trämaterial.
Ja