ANM: ​Rapport: Exporten av sågade trävaror ökar, medan exporten av förädlade trävaror fortfarande är svag

26.11.2015

Exporten av sågade och hyvlade trävaror export fortsätter att öka. Exporten uppgick till cirka 1,6 miljarder euro år 2014. De sågade och hyvlade trävarornas andel av exporten var 64 % av den totala exporten av trävaror. Däremot har exporten av förädlade trävaror varit liten. Det allmänna ekonomiska läget har medfört att läget för trävarubranschen blivit mycket osäkert. Lönsamheten i branschen är svagare än inom industrin i övrigt och det har inte gjorts så många betydande investeringar under de senaste åren.

Uppgifterna framgår av branschrapporten för trävaruindustrin, som Branschtjänsten vid arbets- och näringsministeriet publicerade den 26 november 2015. Rapporten har sammanställts av branschchef Pasi Loukasmäki vid NTM-centralen i Kajanaland.

- Trä- och sågvaruindustrin kommer även i fortsättningen att vara en betydande bransch i Finland. Träets positiva egenskaper som en kolbindande råvara ger nya möjligheter, när det gäller att utveckla träprodukter. Även satsningarna på bioekonomi stöder denna utveckling. Trä är det viktigaste materialet i genomförandet av den bioekonomiska strategin, konstaterar Pasi Loukasmäki.

En avsevärd ökning av användningen av virkestillgångarna är ett av branschens stora mål. En ökad användning kan motiveras med ekologiska och samhällsekonomiska skäl. Även produktionen av förnybar energi ökar, när det vid förädlingen av träprodukter som biprodukt uppstår mer energi än vad träförädlingen förbrukar.

Utvecklandet av nya produkter har en nyckelroll i utvecklingen inom trävarubranschen. I fortsättningen kan man med träprodukter ersätta allt fler produkter tillverkade av fossila råvaror. Produkter som kan ersättas finns inom alla branscher. Utvecklingsarbetet kräver därmed nya kontaktytor med kunderna.

Traditionellt har förnyelseförmågan i trävarubranschen varit svag, det har till exempel bara använts lite resurser för produktutvecklingen. I fortsättningen bör branschens företag skaffa ny kompetens och satsa på produktutveckling.

- Företagen inom trävarubranschen bör kunna utveckla sina produkter och sin verksamhet så att de har möjligheter att åstadkomma större volymer med exportprodukter. För trämaterial kan det hittas nya lönsamma applikationer och efterfrågan på marknaden, betonar Loukasmäki.

- Nya träbaserade produkter och därmed sammanhängande produktionsprocesser förutsätter utveckling av ny teknik. Nya idéer behöver för sin del nytt företagande. Det behövs omfattande och fördomsfritt utvecklingsarbete och samarbete i främjandet av dessa åtgärder.

Branschrapporten för trävarubranschen finns fr.o.m. den 26 november på webben på adressen: www.temtoimialapalvelu.fi.

Ytterligare upplysningar:

branschchef Pasi Loukasmäki, tfn 044 362 5888 eller pasi.loukasmaki(at)ely-keskus.fi

utvecklingschef Esa Tikkanen, tfn 050 040 5459 eller esa.tikkanen(at)tem.fi

Mer från SLC