JSM: ​Ändringar i Kemera-stödsystemet och lagen om bekämpning av skogsskador

Jord- och skogsbruksministeriet 3.12.2015

Regeringen antog i dag ett förslag till lag som innebär ändringar i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk eller Kemera-lagen, lagen om bekämpning av skogsskador och viltskadelagen.

Genom lagändringen anpassas Kemera-stödsystemet till kraven på besparingar i regeringsprogrammet. Ändringen ska trygga tillräckliga medel i synnerhet för vård av plantbestånd. Ett ytterligare mål är att göra de administrativa systemen enklare och klarare och på detta sätt minska såväl stödsökandes som Finlands skogscentrals administrativa arbete.

Enligt regeringens förslag ska stödet för bekämpning av rotticka slopas. Enligt ändringen i lagen om bekämpning av skogsskador är bekämpning av rotticka en bindande åtgärd vid beståndsvårdande avverkning och förnyelseavverkning i både torvmarker och i mineraljordar från början av maj till slutet av november eftersom det är viktigt att vi har friska skogar också framöver. Kravet gäller den som har avverkningsrätten. Rotticka är den värsta svampsjukdomen som hotar skogarnas hälsa. Bekämpningen av rotticka har under de senaste åren varit en rutinåtgärd i samband med skogscertifieringen. Närmare bestämmelser om riskområden för spridning av rotticka samt bekämpningsplatser och bekämpningsmetoder utfärdas genom en förordning.

Vidare ska stödet för vitaliseringsgödsling som ingår i Kemera-lagen begränsas, vilket betyder att i fortsättningen får man stöd endast för borgödsling och gödsling av torvmarksskogar med aska. Stödet för vård av ungskog ska kanaliseras för vård av ungskog som tydligt lider av för tät växtlighet. När man bereder statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk, ser man samtidigt över stödnivåerna samt stödvillkoren för vissa åtgärder.

Ändringen av Kemera-lagen ska säkerställa att vi varje år har tillräckliga anslag för att betala ut stöden. Då är det också möjligt för jord- och skogsbruksministeriet att bättre än tidigare förvalta tillämpningen av stödsystemet. De regionala skogsprogrammen är allt viktigare när det gäller att avsätta medel för olika åtgärder. Kemera-systemet är tidsbundet, det gäller fram till slutet av 2020.

Från viltskadelagen tas bort hänvisningen till skogsförnyelse enligt lagstiftningen om finansiering av hållbart skogsbruk eftersom stödet för skogsförnyelse inte ingår i det gällande stödsystemet.

Lagarna avses träda i kraft 1.4.2016.

Ytterligare information:
Marja Hilska-Aaltonen, forstråd, tfn 040 7518 436
Sanna Paanukoski, överinspektör, tfn 040 7714 113, frågor som gäller lagen om bekämpning av skogsskador
Kirsi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 040 1394 123, juridiska frågor

Mer från SLC