JSM: Förnyad förordning om utsädespotatis i bruk från och med början av september

1.9.2015

I juni förenklade och lättade man på nationella förordningen om handel med utsädespotatis som följd av förändringar i EU-lagstiftningen. Man har på flera punkter uppdaterat utsädespotatisförordningen och förtydligat bl.a. definitionerna och kraven beträffande registerföring. Den förenklade förordningen träder i kraft 1.9.

De officiella namnen för klasserna av utsädespotatis förändras. Certifierad klass A kallas från och med nu unionens A-klass och klass B för unionens B-klass. Motsvarande klassnamnen inom EU gäller även stam- och basutsäde. Andra nyheter är EU:s nya, gemensamma förutsättningar för stamutsädesklasserna och begränsningen av utsädesgenerationer i de skilda utsädesklasserna.

I och med den nya förordningen kan företagen som bedriver utsädeshandel skriva ut garantibevis från Livsmedelssäkerhetsverkets stationer för fjärrutskrifter.

Man har ändrat på det nationella växtföljdskravet: i fortsättningen kan man odla utsädespotatis i ett år varefter man måste hålla två mellanår. Till skillnad från detta kan man odla stärkelsepotatissorter två år efter varandra.

Syftet med den förenklade förordningen är att bevara potatisens goda växthälsa och försäkra sig om att jordbrukarna även i fortsättningen får högklassig, kontrollerad utsädespotatis.

Mer information hos jord- och skogsbruksministeriet:

specialsakkunnig Marja Savonmäki, tfn 0295 162 280

fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC