JSM: Förslag om utvecklande av det nordliga stödet sänds till EU-kommissionen

1.10.2015:

Regeringen har i dag godkänt ett ändringsförslag, utgående från vilket Finland föreslår för EU-kommissionen att det nordliga stödet ska utvecklas och att kommissionens beslut, som styr användningen av stödet, ska förnyas från och med år 2016.

Enligt förslaget ska det nordliga stödet också i fortsättningen betalas ut till nuvarande stödobjekt och med nuvarande stödformer. Stödets struktur och uppföljning som helhet samt den officiella rapporteringen till kommissionen ska dock enligt vad som föreslås förenklas märkbart. Jämfört med nuläget medför förslaget inga stödändringar eller anpassningsbehov för de gårdar som får nordligt stöd.

Odlarstöden består i Finland av stödformer inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik och helt nationella stöd som kompletterar dessa och vilka kräver godkännande av kommissionen. I mellersta och norra Finland, dvs. i stödregion C, är det nordliga stödet jordbrukets viktigaste nationella stödsystem. I enlighet med artikel 142 i anslutningsfördraget till EU har kommissionen gett Finland tillstånd att betala nordligt stöd för upprätthållande av jordbruksproduktion i denna region. År 2015 utgör det nordliga stöd som betalas ut 17 procent av alla odlarstöd i hela landet, dvs. cirka 290 miljoner euro, och av detta belopp inriktas över hälften på att stödja mjölkproduktionen.

De årliga maximibeloppen av de nationella stöden och övriga centrala villkor godkänner kommissionen genom officiella kommissionsbeslut. Finland föreslår för kommissionen att de många enskilda objekten för nordligt stöd, som ingår i det nuvarande systemet, ska samlas i tre huvudgrupper i det beslut om nordligt stöd som ska förnyas. Dessa grupper ska vara husdjursnäring, växtproduktion och andra objekt för nordligt stöd. Verkställandet av det nordliga stödet och verkningarna av det ska följas upp planenligt på gruppnivå under en period av flera år, såsom det redan länge gjorts t.ex. vad gäller uppföljningen av landsbygdens utvecklingsprogram. Den årliga officiella rapporteringen till kommissionen om det nordliga stödet ska inte vara lika detaljerad som den nuvarande. Förenklingen och klargörandet av systemet svarar synnerligen väl också mot målen för den fortsatta beredningen av den gemensamma jordbrukspolitiken som pågår på EU-nivå.

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen betonar att jordbrukspolitiken som helhet bör utvecklas så att den blir enklare än den nuvarande med alla metoder och på alla nivåer.

– Det nordliga stödet är en viktig säkerhet för odlarna i regionen för att produktionen blir lönsam, och ett effektivt verkställande av denna säkerhet fortsätter som hittills ur odlarnas perspektiv. Förvaltningen har till uppgift att utveckla systemet så att de tekniska bakgrundsfaktorerna till stödet uppdateras, konstaterar Tiilikainen.

Det viktigaste målet med ändringsförslaget är att av odlarstödet skapa en helhet som är så effektiv och administrativt förnuftig som möjligt. Med denna helhet tryggas produktionsbetingelserna och stödformer av nuvarande slag också i fortsättningen i regionen för det nordliga stödet.

Ytterligare upplysningar ges vid jord- och skogsbruksministeriet av:

Martti Patjas, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 474

Pekka Pihamaa, jordbruksekonomist, tfn 0295 162 289

fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC