JSM: ​Grunderna för krisstöd till mjölk- och svingårdar godkända

26.11.2015

Regeringen godkände i dag grunderna för utbetalning av ett tillfälligt extraordinärt stöd till griskött- och mjölkproducenter. Stödet finansieras med både Europeiska unionens medel och Finlands nationella medel.

Anledningen till behovet av stöd är jordbrukets svåra ekonomiska läge. Ryssland förlängde förbudet mot import av livsmedel på sommaren och på grund av jordbruksprodukternas hårda marknadsläge har producentpriserna gått ner. Vidare orsakade det svåra vädret under vegetationsperioden inkomstförluster och extra kostnader.

EU-bestämmelserna kräver att det tillfälliga stödet fördelas på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier så att det inte leder till snedvridning av konkurrensen. I det stöd som finansieras av EU får Finland betala ett belopp som är högst 8 985 522 euro samt ett motsvarande belopp i form av nationellt finansierat kompletterande stöd. Enligt regeringens beslut ska mjölkproducenter få sammanlagt ca 10 miljoner euro och grisköttproducenter ca 8 miljoner euro i stöd.

Stödet till mjölkproducenter betalas i hela landet enligt kvotregistret. För den produktion av mjölk 1.1 – 31.3.2015 som man köpt för marknadsföring eller direktförsäljning till konsumenter betalas högst 0,85 cent per liter i EU-finansierat stöd. I södra Finland betalas därtill högst 0,82 cent per liter i nationellt kompletterande stöd. I området för nordligt stöd ordnas ett motsvarande nationellt komplement till EU-stödet genom att höja stödet för produktionen i november-december 2015 med 1,5 cent per liter.

Stödet till grisköttproducenter betalas enligt antalet svin som finns registrerade i svinregistret den första maj, juni, juli och augusti 2015. Producenterna uppmanas att kontrollera registeruppgifterna för att stödgrunderna ska vara aktuella och riktiga. Stödet uppgår till högst 28 euro per sugga och högst 8 euro per slaktsvin och ungt avelssvin. Hälften av stödet betalas med EU-medel och hälften med nationella medel.

Ansökningstiden börjar den 1 december då ansökningsblanketten finns att få på www.suomi.fi. Blanketten ska lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 18.12.2015. Landsbygdsverket ger närmare anvisningar för ansökan om stöd.

Krisstöden ska betalas till producenterna senast vid utgången av juni 2016. Stöden betalas inom ramen för statsbudgeten. Nivån på enhetsstöd kan också ses över innan den slutliga mjölkkvantiteten och det slutliga antalet svin har blivit klara och statsbudgeten 2016 fastställd.

Mer information:
Pekka Pihamaa, jordbruksekonomist, tfn 0295 162 289
Auli Nurmi, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 162 304
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer information om ansökan om stöd:
Susanna Jansson, överinspektör, Landsbygdsverket, tfn 0295 312 436
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC