JSM: Stödnivåer för EU:s direktstöd 2015 justerade – utbetalningar inleds i december

Jord- och skogsbruksministeriet 10.12.2015


Regeringen fastställde i dag stödnivåerna för den första posten av jordbruksstöd 2015 som helfinansieras av EU.

Summan av EU:s direktstöd 2015 uppgår till ca 523 miljoner euro. Grundstödet är ca 252 miljoner euro, förgröningsstödet ca 157 miljoner euro och stödet till unga jordbrukare ungefär 10 miljoner euro. Det maximala produktionskopplade stödet uppgår till omkring 104 miljoner euro. Av denna summa utgör bidraget för nötkreatur 88 miljoner euro. De första posterna som betalas ut i december är 67-90 procent av dessa totala stödbelopp. Den andra posten betalas ut senast i slutet av juni 2016.

Grundstödets stödnivå består av stödrättighetens värde och eventuella gårdsspecifika tilläggsdelar. I stödområdet AB i södra Finland och i stödområdet C som omfattar övriga delar av landet höjdes stödrättighetsvärdet i våras med 0,1 euro jämfört med det uppskattade värdet. I stödområdet AB är värdet nu 117,7 euro och i stödområdet C 101,8 euro per stödberättigande hektar. Summorna utgör grundstödets enhetliga stöddel.

Förutom den enhetliga stöddelen får många gårdar gårdsspecifika tilläggsdelar som bestäms enligt produktionen. Tilläggsdelarna minskar stegvis och hela systemet kommer att avvecklas inom de närmaste åren. Nästa år betalas det inte längre några tilläggsdelar för stärkelsepotatis, tjurar och stutar eller mjölk.

Förgröningsstödets stödnivå följer ungefär den uppskattade nivån från i våras. I stödområdet AB är nivån 74,5 euro per hektar och i stödområdet C 65,3 euro per hektar.

Stödnivån för EU-stödet till unga jordbrukare steg från den uppskattade nivån på 50 euro till 50,4 euro per hektar. På grund av det stora antalet ansökningar använder man för detta stöd det maximala beloppet som EU-bestämmelserna tillåter, dvs. två procent av det nationella maximala beloppet av direktstöd. Den tidigare uppskattade stödandelen var en procent.

Produktionskopplat stöd betalas i december för nötkreatur enligt denna tabell (euro/djur):Bidragen för slaktkvigor, getter och får betalas ut i den andra utbetalningsomgången. Samtidigt ser man också över de djurspecifika stödnivåerna i tabellen när man fått slutlig information om hela årets stödberättigande djurantal. Stödnivån för det arealbaserade produktionskopplade bidraget för åkergrödor fastställs vid månadsskiftet januari-februari.

Före årsskiftet betalas alltså nästan alla sökande som uppfyller villkoren den första posten av produktionskopplade djurbidrag, grundstöd, förgröningsstöd och EU-stöd till unga jordbrukare. Av tekniska skäl kan gårdar som omfattas av övervakningen ännu inte få stöd till unga jordbrukare.

Den andra stödposten betalas ut före slutet av juni 2016. Stödnivåerna kan då ändras en aning på grund av bl.a. att extra stödrättigheter upphävs och övervakningarna slutförs.

Ytterligare information:
Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2356
Auli Nurmi, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 16 2304 (djurbidrag)
Pia Lehmusvuori, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2207 (förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare)
Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2248
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer information om stödvillkoren ger Landsbygdsverket:
www.mavi.fi

Mer från SLC