Kraftåtgärder krävs för att stärka konkurrenskraften och få bukt med byråkratin

Resolution antagen på Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC:s förbundsfullmäktiges vårmöte 8.4.2015

SLC:s fullmäktige kräver att den kommande regeringen tar på allvar itu med den alltjämt ökande byråkratin och växande förvaltningskostnader inom lantbruket. Mångdubbla rapporteringar till olika myndigheter och ständigt ökande avgifter som indrivs för lantbrukare lagstadgade rapporteringar underminerar på ett oacceptabelt sätt lantbruksföretagares verksamhetsförutsättningar. Små och medelstora företag får inte strypas på detta sätt. De måste få utvecklas och skapa konkurrenskraft! SLC:s fullmäktige kräver att myndigheterna måste styras till samarbete både inom och mellan sig. Byråkrati är inte ett självändamål!

SLC:s fullmäktige påminner att ett lönsamt lantbruk som är handlingskraftigt och utvecklar produktionen är den första länken i en lång företagskedja som skapar sysselsättning och välmående i hela landet! Riktlinjerna för offentlig upphandling av mat måste klargöras. SLC:s fullmäktige framhåller att offentliga skattemedel bör användas i linje med de värderingar som finns inskrivna i vår nationella lagstiftning gällande matproduktion. Nu om någonsin måste nödvändiga åtgärder vidtas för att lägga till rätta detaljhandelns praxis inom handelskedjan och skapa goda villkor för producentsamarbete inom den.

SLC:s fullmäktige framhäver att de finländska skogarnas hela potential måste tas tillvara för att höja landets konkurrenskraft. SLC:s fullmäktige anser att nödvändiga energipolitiska förändringar gällande skatter, avgifter, investeringsstöd och byråkrati måste göras å det snaraste när den kommande regeringen tillträtt. En decentraliserad energiproduktion som är mångsidig och skapar trygghet i form av sysselsättning och ger inkomster till lokalsamhällena är den bästa energiproduktionsmodellen för Finland.

SLC:s fullmäktige framhåller att energipotentialen i våra skogar är enorm och att restprodukter från jordbruket, matindustrin och konsumtionen fortfarande är underutnyttjade som energikällor i vårt samhälle.

Tilläggsinformation:
Anders Rosengren, Fullmäktiges viceordförande 0400 487 743
Holger Falck, Styrelseordförande 050 555 3711
Johan Åberg, Verksamhetsledare 040 523 3864

Mer från SLC