Luke: Marknaden för träproduktindustrin återhämtar sig nästa år

9.10.2015

Den finländska skogsindustrins produktion och export har i år inte ökat på samma sätt som under de senaste åren. Man väntar sig dock att efterfrågan på världsmarknaden blir livligare nästa år, framgår det av skogssektorns konjunkturöversikt.

Produktionen av inhemskt sågvirke och Plywood minskar i år jämfört med året innan.

Man bedömer att exporten av sågvirke håller sig på samma nivå som föregående år, men i exporten sjunker enhetspriserna på sågvirke med ett par procent.

I bakgrunden finns den försämrade efterfrågan på sågvirke på de centrala exportmarknaderna i Europa. Konkurrensen har skärpts samtidigt som utbudet har ökat. Exporten till Kina, Egypten och Marocko har i sin tur ökat. I Finland har efterfrågan på sågvirke minskat till följd av att bostadsbyggandet minskat.

Enligt prognoserna ökar produktions- och exportmängderna av sågvirke och Plywood nästa år då ekonomin inom euroområdet återhämtar sig och byggandet ökar.

– Också enhetspriserna inom exporten höjs jämfört med nivån i år, vilket förbättrar lönsamheten inom hela virkesindustrin, förutspår Jari Viitanen vid Naturresursinstitutet (Luke).

Exportpriserna för papper har utjämnats

På massa- och pappersmarknaden fortsätter den tudelade utvecklingen på samma sätt som under de senaste åren. Användningen av förpackningsmaterial, cellulosa och mjukpapper ökar i hela världen, men efterfrågan på tryckpapper minskar. Man förutspår att produktions- och exportmängderna av finskt papper minskar med 4–5 procent både i år och nästa år. Både i Finland och utomlands har man under de senaste åren reagerat på den sjunkande prisutvecklingen då det gäller papper genom att lägga ned produktionsanläggningar. Prisutvecklingen har också i år utjämnats.

Enligt prognoserna kommer produktionen och exporten av cellulosa att öka med tre procent och produktionen och exporten av kartong med 7–8 procent nästa år. Produktionskapaciteten för cellulosa och kartong utökas i år, men de fullständiga effekterna syns först nästa år.

Man väntar sig att virkesmarknaden stimuleras nästa år

Förändringarna i skogsindustrins produktionsmängder återspeglas på den inhemska virkesmarknaden så att marknadsavverkningarna i år minskar med en procent till 55,3 miljoner kubikmeter. Enligt prognoserna minskar virkesimporten samtidigt med sju procent.

Man tror att marknadsavverkningarna kommer att öka till 57,1 miljoner kubikmeter nästa år till följd av att produktionen ökar inom skogsindustrin.

Enligt en bedömning kommer rotpriserna på barrtimmer att sjunka med 2–3 procent i år på grund av den försvagade marknadssituationen för sågvirke.

– När produktionen inom massaindustrin inriktas på cellulosa i stället för mekaniska massor minskar efterfrågan på granmassaved. I år sjunker rotpriset med tre procent, säger Viitanen.

Man bedömer att även rotpriserna på furu- och björkmassaved kommer att sjunka något

Försäljningsinkomsterna av virke från privata skogar förblir cirka 1,6 miljarder euro både i år och nästa år. Inom skogsindustrin förbättras sysselsättningen, det hektarspecifika rörelseresultatet förblir cirka 100 euro i år och nästa år.

Användningen av skogsflis ökar inte längre

De låga priserna på fossilt bränsle, den låga prisnivån på utsläppsrättigheter och osäkerhetsmomenten i EU:s stödpolitik har fördröjt investeringsbesluten och bromsar upp ökningen i användningen av skogsenergi. Man bedömer att användningen av skogsflis kommer att minska till cirka 8 miljoner kubikmeter fast mått i år. Enligt prognosen sker ingen tillväxt heller nästa år.

Kontaktpersoner:

Forskare Jari Viitanen
tfn 029 5323033
fornamn.efternamn@luke.fi

Forskare Antti Mutanen
tfn 029 5323070
fornamn.efternamn@luke.fi

Mer från SLC