Luke: ​Neonikotinoidbetning har ingen omedelbar inverkan på bin i Finland

Luonnonvarakeskus 03.12.2015

De finländska forskningsresultaten om neonikotinoidbetningens skadlighet avviker från dem på vilka Europeiska kommissionen har grundat sitt beslut. I Finland är restnivåerna av betning så låga att ingen akut skada verkar ha drabbat bina.

År 2013 begränsade Europeiska kommissionen användningen av neonikotinoidpreparat och förbjöd dem vid betning av utsäde för växter som pollinerare föredrar, till exempel rybs och raps. Neonikotinoiderna är nervgifter som används som verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Beslutet fattades utifrån Europeiska livsmedelssäkerhetsverkets (EFSA) riskbedömning enligt vilken användningen av neonikotinoider på växter som lockar bin skadar binas och andra pollinerares liv.

Finland motsatte sig kommissionens beslut. Naturresursinstitutet och Livsmedelssäkerhetsverket Evira startade därefter projektet Neomehi, i vilket man undersökte vilka effekter de bekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider och används på rybsodling har på bin. De befarade riskerna för ämnenas skadlighet härstammade från sydligare odlingsförhållanden.

De finländska forskningsresultaten avviker från dem som kommissionen baserade sitt beslut på.

- Neonikotinoidbetning av utsäde verkar inte ha någon omedelbar inverkan på bins överlevnad i Finland, säger forskare Jarmo Ketola på Naturresursinstitutet. Ketola har lett Neomehi-projektet, som snart kommer att avslutas.

Små neonikotinoidrester i bikuporna

Inom Neomehi-projektet har man i fältförhållanden undersökt hur betningsmedlet som används på rybsutsäde påverkat bin under två växt- och vinterperioder. Vissa rybsskiften besprutades dessutom med neonikotinoider under blomningen båda somrarna. På kontrollodlingarna följde man upp grödans tillväxt och antalet flygande pollinerare, dessutom bedömde man hur bina klarade sig i forskningsbikuporna. Därtill undersökte man resthalter i växter och bin samt i pollen och honung som bina samlat in.

Forskningsresultaten visar att neonikotinoidresterna sprids till bikuporna via pollen och nektar.

- Resthaltsnivåerna i proverna från bikuporna var så låga, att det är osannolikt att bina orsakats någon akut skada. Utifrån dessa resultat kan man ändå inte utesluta risker för exempelvis störningar i fortplantningen och orienteringsbeteendet, säger specialforskare Kati Hakala på Evira.

Företagare Lauri Ruottinen, som producerat forskningstjänster i anslutning till biodling för projektet, är inne på samma linje.

- Betningsmedlen visade inte någon omedelbar skada på bikuporna under studien.

Försöket utesluter ändå inte andra faktorer som kan ligga bakom förändringarna i antalet vuxna bin, säger han.

Oro för att intresset för odling av rybs och raps ska minska

För närvarande finns det inga alternativ till neonikotinoider. Små skalbaggar, som till exempel vågrandiga jordloppor, stör rybs- och rapsplantornas tillväxt på våren. I värsta fall lider skörden både vad gäller kvalitet och kvantitet.

I Finland är man rädd att förbudet mot dessa bekämpningsmedel ska påverka odlingssäkerheten för oljeväxter och minska odlingsintresset.

- Då äventyras användningen av rybs och raps som inhemsk råvara i vegetabilisk olja och livsmedel samt som proteinkälla i husdjursfoder och som bränsletillsats. Blommande rybs och raps är samtidigt viktiga näringsväxter för bin och om odlingen av oljeväxter minskar, minskar även fördelarna som uppnåtts med en varierad växtföljd, berättar forskare Jarmo Ketola.

Oljeväxtsektorn har minskat men inte havererat under de senaste åren, eftersom Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) beviljade dispens för användning av betningsmedel både i fjol och i år. Tukes har beviljat dispens även för 2016. Europeiska livsmedelssäkerhetsverket EFSA undersöker som bäst nya forskningsrön i anslutning till användningen av neonikotinoidpreparat. Ännu vet man inte när Europeiska kommissionen ska granska sitt beslut från 2013 om att begränsa användningen av dessa preparat.

Neomehi-projektets slutseminarium arrangeras i Helsingfors den 4 december 2015 kl. 12:00–15:00 https://www.lyyti.in/neomehi

Projektets slutrapport publiceras i december 2015 (publikationen kommer att läggas ut på adressen http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-142-6).

Mer från SLC