Mavi: ​Krisstöd till griskötts- och mjölkproducenter kan sökas till 18.12.2015

01.12.2015

Griskötts- och mjölkproducenter kan ansöka om krisstöd under tiden 1–18.12.2015. Stödet söks hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Krisstödet finansieras med både EU-medel och nationella medel. Omkring 10 miljoner euro riktas till mjölkgårdar och omkring 8 miljoner euro till svingårdar.

Tillfälligt extraordinärt krisstöd till grisköttsproducenter söks på Landsbygdsverkets blankett 388, som fås på adressen www.suomi.fi/etjanster. Landsbygdsverket betalar ut stödet enligt det genomsnittliga djurgruppsspecifika antalet svin som var införda i svinregistret den första maj, juni, juli och augusti 2015. Stödet är högst 28 euro per sugga och högst 8 euro per slaktsvin och ungt avelssvin. Stödet betalas i hela Finland. Hälften av stödet betalas med EU-medel och hälften med nationella medel.

Tillfälligt extraordinärt krisstöd till mjölkproducenter söks på Landsbygdsverkets blankett 481, som fås på adressen www.suomi.fi/etjanster. Landsbygdsverket betalar ut stödet på basis av kvotregisteruppgifterna om mjölk som under perioden 1.1–31.3.2015 köpts för marknadsföring eller sålts direkt till konsumenter. I hela landet betalas högst 0,85 cent per liter i EU-finansierat stöd. Den gårdsvisa mjölkkvoten begränsar inte utbetalningen av stöd.

Dessutom betalas till mjölkproducenterna i södra Finland högst 0,82 cent per liter i form av nationellt finansierad komplettering av EU-stödet. I området för nordligt stöd genomförs ett motsvarande nationellt komplement till EU-stödet genom att det nordliga stödet per liter höjs med 1,5 cent per liter i november–december 2015. Det nationella kompletterande stödet i norra Finland betalas i samband med produktionsstödet för mjölk.

Landsbygdsverket betalar före utgången av juni 2016 ut de krisstöd som har sökts senast 18.12.2015. Beviljandet av stöd förutsätter att riksdagen godkänner anslaget i anslutning till budgeten för 2016.

Mer information från Landsbygdsverket:
Överinspektör
Susanna Jansson
0295 31 2436
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC