MM: Nitratförordningen ändras, ett utkast sänds på remiss

15.9.2015

Miljöministeriet har i dag sänt ett förslag till ändring av nitratförordningen på remiss. Remisstiden går ut den 30 september 2015.

Syftet med nitratförordningen är att begränsa vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling. Förordningens krav beträffande botten på lastningsunderlag ska preciseras, eftersom det krav på tät botten som för närvarande nämns i förordningen har ansetts vara för svårt att tolka. I fortsättningen kommer det i förordningen att anges att lastningsunderlag ska ha hård botten. Det räcker med att lastningsunderlaget består av kross, grus eller sand och klarar av den belastning som arbetsmaskiner orsakar. Vid behov ska även gödsel som fallit eller runnit av kunna tas till vara. Ett lastningsunderlag med hård botten ska finnas på de gårdar där gödsel lastas. Det fastställs inte någon övergångstid för kravet.

I förordningen tas det också in ett undantag som gäller spridningen av gödsel och som möjliggör spridning ännu i november, om exceptionellt stora nederbördsmängder och obetydlig avdunstning har förhindrat att gödselmedel tas till vara som näring på åkern under vegetationsperioden.

Det föreslås även att den tidsperiod då lagring av oförpackade organiska gödselfabrikat och stallgödsel i stack varit förbjuden, dvs. från ingången av november till utgången av januari, ska slopas. Tiden för lagring i stack ska dock vara begränsad såtillvida att stacken får stå på åkern högst ett år efter att den anlades. Lagring i en stack för efterkompostering är tillåten på åkern över vintern. Möjligheten att lagra i stack bör också gälla i fråga om stallgödsel och organiska gödselfabrikat med en torrsubstans på mer än 30 procent. Dagens arbetstekniska och hygieniska skäl utgör också en grund för lagring av stallgödsel i stack. Förutsättningarna för lagring i stack preciseras också genom att det blir möjligt att lagra i stack också på små skiften, medan gränsen tidigare har gått vid en hektar.

Det föreslås att förordningen ska preciseras genom att sådana organiska gödselmedel som huvudsakligen har annan effekt än växtnäringseffekt utesluts från tillämpningsområdet. Det föreslås att förordningen inte heller längre ska tillämpas på t.ex. fiberslam. Denna ändring underlättar användningen av jordförbättringsmedlen i åkerbruk.

"Vi gör inte avkall på miljömålen utan strävar efter att förbättra återvinningen av näringsämnen och undvika onödiga investeringar på gårdarna. Ändringen av nitratförordningen har beretts i samarbete med intressenter, och målet har varit att precisera förordningen så att både jordbrukarnas och tillsynsmyndigheternas arbete blir smidigare", säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Ändringarna i förordningen ska enligt planerna träda i kraft i oktober.

 • Information om beredningen av nitratförordningen (ym.fi)
 • Mer information:

  Anne Kettunen, specialmedarbetare, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn 046 923 51 69

  Markus Tarasti, överinspektör, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn 0295 250 291 (Frågor som rör utlåtanden och lagstiftning)

  Anne Polso, överinspektör, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn 0295 250 071 (Frågor som rör innehållskraven i förordningen)

  Leena-Marja Kauranne, specialsakkunnig, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn 0295 250 123 (Frågor som rör nitratdirektivet)

  Mer från SLC