SHM: Tyngdpunkten i avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare förskjuts mot nödvändiga arbeten

Lantbruksavbytarna ska i fortsättningen utföra sådan nödvändig husdjursskötsel som ingår i arbetsuppgifterna för den lantbruksföretagare som får avbytarservicen. Avbytarna ska endast utföra sådana arbetsuppgifter som är dagligen nödvändiga.

I och med de ändringsförslag som riksdagen har godkänt motsvarar Finlands lagstiftning om avbytarservice för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare EU:s rättsakter. Europeiska kommissionen har genom ett beslut den 15 december 2015 godkänt Finlands avbytarsystem som förenligt med den inre marknaden.

Avbytarservice under semester förblir avgiftsfri
Avbytarservicen för lantbruksföretagare under hans eller hennes semester förblir avgiftsfri och den beviljas också i fortsättningen för 26 dagar per kalenderår. En lantbruksföretagare kommer även i fortsättningen att få vikariehjälp vid anhörigs död och begravning samt vid fullgörande av skyldigheter med anknytning till landets försvar.

Avbytarservice kommer i fortsättningen att tillhandahållas jordbruksföretag som har minst sex (6) husdjursenheter. Växtodlare är från och med nästa år inte längre berättigade till avbytarservice.
 
Den avgift som tas ut för vikariehjälp och subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp höjs en aning. Avgiften för den icke-subventionerade avgiftsbelagda avbytarhjälpen höjs i enlighet med EU:s riktlinjer för att motsvara den genomsnittliga kostnadsnivån 2016. För övervakningsbesök tas i fortsättningen ut en avgift, likaså för beredskap.
 
EU:s bestämmelser om statligt stöd ändrar rätten till vikariehjälp. Det innebär att vikariehjälp inte längre beviljas på grund av vuxenutbildning, producentorganisationers möten eller motsvarande anledningar. Det införs begränsningar i den vikariehjälp som kan fås på grund av arbetsoförmåga.

Avbytarservice som ordnas av lantbruksföretagaren själv blir företagsbaserad
På grund av EU:s bestämmelser kommer avbytartjänster som ordnas av lantbruksföretagaren själv i fortsättningen att berättiga till ersättning endast om de produceras av en serviceproducent som är införd i förskottsuppbördsregistret. En lantbruksföretagare kommer alltså inte längre att kunna anställa en avbytare genom ett arbetsavtal, såsom det är möjligt att göra i dag. Ersättningen ska betalas direkt till serviceproducenten, dvs. avbytarserviceföretaget.
 
Avbytarservice kommer i fortsättningen att tillhandahållas pälsdjursuppfödare som har minst sex (6) husdjursenheter. Det görs en måttlig höjning av den avgift som tas ut för avgiftsbelagd extraledighet för pälsdjursuppfödare.

Statsrådet föreslog att lagarna ska stadfästas och republikens president stadfäste lagarna den 30 december. Statsrådet utfärdade dessutom en förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2016.

Ytterligare information
Social- och hälsovårdsministeriet, Regeringssekreterare Annika Parsons, tfn 0295 163 596, fornamn.efternamn@stm.fi

Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (pdf)
Lag om ändring av lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (pdf)

LPA:s pressmeddelande kan läsas på www.mela.fi (på finska).

Mer från SLC