SLC: Djur ska behandlas väl och inte åsamkas onödigt lidande

28.10.2015

I tv-programmet A-studio kommer idag (28.10.2015) att visas smygfilmat material från ett antal husdjursgårdar om hur produktionsdjur har behandlats. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. upprepar att centralförbundet inte kan acceptera nonchalans gentemot djurens välmående eller felaktig, lagstridig hantering av djur i någon del av produktionskedjan. 

Den finländska djurskyddslagen är stark och entydig: djur ska behandlas väl och inte åsamkas onödigt lidande. Om det framkommer lagstridigheter i djuromsorg på en husdjursgård eller i en annan del av kedjan bör fallet alltid noggrant utredas av behöriga myndigheter och bristerna åtgärdas omgående.

SLC välkomnar den öppna samhällsdiskussion som nu förs gällande djurvälfärd, men kan trots det inte godkänna olaga intrång eller smygfilmningar på gårdar med målsättningen att all husdjursproduktion skall upphöra. De som är genuint intresserade av lantbrukarens arbete och skötsel av produktionsdjur är välkomna på gårdsbesök enligt överenskommelse med bonden. Öppenhet och korrekt helhetsinformation om djurens välmående och matens ursprung behövs för att kunna föra en konstruktiv dialog om den inhemska matproduktionen. Olaga intrång innebär dessutom en allvarlig smittorisk för produktionsdjur. Om djur blir skrämda och stressade kan det också uppstå allvarliga skador och farliga situationer i djurstall.

Det finns redan fungerande verktyg för att förbättra djurvälfärd på gårdar. En färsk utredning från jord- och skogsbruksministeriet visar att det välfärdsstöd för svin- och nötgårdar som har utbetalats under åren 2007-2014 har bidragit till stärkt djurvälfärd. SLC framhåller vikten av fortsatt finansiering av djurvälfärdsåtgärder och av att ännu fler djurgårdar ansluter sig till välfärdsstödet.

Bristande djuromsorg kan också vara ett symptom på andra problem på gården. Att producentens egen hälsa och ork i arbetet är i skick är en grundförutsättning för att arbetet på gården löper problemfritt. Därför framhåller SLC betydelsen av att det för lantbrukare finns ett fungerande socialskydd, avbytarsystem och annan hälsofrämjande verksamhet. Även lönsamheten och framtidsutsikterna är helt avgörande för att orka i arbetet.

Tilläggsuppgifter:
SLC:s ordförande Holger Falck, tel. 050 555 3711
SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg, tel. 040 523 3864

Mer från SLC