SLC: Otänkbart med nya djurskyddspålagor - välmående djur grund för lönsamhet

SLC - Djurskyddslagen-träff-med-Husu-Kallio-11.8.2015
Foto: Johan Åberg

SLC säger absolut nej till ett eventuellt förbud av grisningshäckar och båsladugårdar i samband med revideringen av djurskyddslagen.

– Grisningshäckarna är till för att skydda smågrisar från att klämmas ihjäl under suggan. Båsladugårdarnas kor har överlag bättre klövhälsa, svagare individer klarar sig bättre och jordbrukaren har dessutom mycket goda möjligheter att ge individuell omskötsel och vård, och även reagera snabbt vid sjukdomsfall, säger Tomas Långgård, ordförande för SLC:s slaktdjursutskott.

En delegation från SLC:s slaktdjursutskott och mjölksamarbetsgrupp träffade i tisdags jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio för att diskutera revideringen av djurskyddslagen och framföra producenternas hälsningar till beredningen.

– Det är totalt otänkbart att i detta läge med historiskt svag lönsamhet inom jordbruket påföra husdjursproduktionen nya pålagor och krav som medför ytterligare kostnader och försämrad konkurrenskraft. Även det färska regeringsprogrammet lovar att inga skyldigheter som ger upphov till nya kostnader skall införas under regeringsperioden, påminner SLC:s vice ordförande Mats Nylund.

Under beredningen av djurskyddslagen har det dock framförts krav på att bland annat förbjuda användningen av grisningshäckar och båsladugårdar trots att detta skulle ha förödande effekter för såväl lönsamheten som djurvälfärden.
SLC betonar att djur som mår bra är produktiva och att jordbrukarens yrkeskunskap och ansvarsförmåga för att trygga djurens välmående bör respekteras.

– Eventuella skärpningar i djurskyddslagstiftningen bör ske genom EU-lagstiftning för att undvika att den finländska produktionens konkurrenskraft ytterligare försämras jämfört med övriga Europa, säger Långgård.

Dessutom anser SLC att man inom offentliga upphandlingar framöver måste kräva att alla upphandlade produkter uppfyller samma krav som Finlands lagstiftning ställer på inhemska producenter.

– Det är skenheligt att skärpa kraven för inhemsk produktion och samtidigt använda skattepengar på att stöda matproduktion som inte uppfyller samma standard gällande exempelvis djurvälfärd, påpekar Nylund.

Tilläggsinformation:
Ordförande för SLC:s slaktdjursutskott, Tomas Långgård, tel. 050 555 3646
Ordförande för SLC:s mjölksamarbetsgrupp, Mikael Österberg, tel. 050 521 7353
SLC:s verksamhetsledare Johan Åberg, tel. 040 523 3864

Mer från SLC