STM: Ändringar i avbytarservicen – beredning av totalreform inleds

5.11.2015

Regeringen föreslår att lantbruksföretagarnas avbytarservice för semester ska förbli avgiftsfri och att den även i fortsättningen beviljas för 26 dagar per kalenderår. En lantbruksföretagare ska liksom för närvarande få vikariehjälp vid anhörigs död och begravning samt vid fullgörande av skyldigheter med anknytning till landets försvar. Social- och hälsovårdsministeriet ämnar tillsätta en arbetsgrupp för att bereda en totalreform av avbytarservicen.

Syftet med regeringens ändringsförslag är att harmonisera Finlands lagstiftning med EU-lagstiftningen och att genomföra de anpassningsåtgärder som ingår i regeringsprogrammet. Den ursprungliga propositionen har ändrats utifrån de 104 remissyttranden som lämnades under remissbehandlingen, som avslutades den 16 oktober 2015.

Det anslag som finns tillgängligt för kostnaderna för avbytarservicen är 20 miljoner euro mindre i statsbudgeten för nästa år än vad det var för detta år. Av minskningen genomförs 15 miljoner genom att behovet av avbytarservice blir mindre på grund av det minskade antalet gårdar. En besparing på fyra miljoner fås till stånd inom systemet genom lagstiftningsändringar. Det anslag som är reserverat för förvaltningskostnaderna för avbytarservicen minskas med en miljon euro.

Avbytarservicens tyngdpunkt i fortsättningen på nödvändiga arbeten

Enligt regeringens proposition ska avbytarservice i fortsättningen ges till de jordbruksföretag som har minst sex (6) husdjursenheter. Enligt förslaget ska växtodlare från och med nästa år inte längre vara berättigade till avbytarservice.

Lantbruksavbytarna ska i fortsättningen utföra sådan nödvändig husdjursskötsel som ingår i arbetsuppgifterna för den lantbruksföretagare som får avbytarservicen. Avbytarna ska endast utföra sådana arbetsuppgifter som är dagligen nödvändiga.

Det föreslås en liten höjning av den avgift som tas ut för vikariehjälp och subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp. Avgiften för den icke-subventionerade avgiftsbelagda avbytarhjälpen ska enligt förslaget höjas i enlighet med EU:s riktlinjer för att motsvara den genomsnittliga kostnadsnivån 2016. Enligt propositionen ska det i fortsättningen tas ut avgifter för övervakningsbesök och beredskap.

EU:s bestämmelser om statligt stöd ändrar rätten till vikariehjälp. Det innebär att vikariehjälp inte längre beviljas på grund av vuxenutbildning, producentorganisationers möten eller motsvarande anledningar. Det föreslås begränsningar av den vikariehjälp som kan fås på grund av arbetsoförmåga.

Avbytarservice som ordnas av lantbruksföretagaren själv blir företagsbaserad

Avbytartjänster som ordnas av lantbruksföretagaren själv ska på grund av EU:s bestämmelser i fortsättningen berättiga till ersättning endast om de produceras av en serviceproducent som är införd i förskottsuppbördsregistret. En lantbruksföretagare ska alltså inte längre kunna anställa en avbytare genom ett arbetsavtal, såsom det är möjligt att göra i dag. Ersättningen ska betalas direkt till serviceproducenten, dvs. avbytarserviceföretaget.

I avbytarservicen för pälsuppfödare föreslås liknande ändringar som i avbytarservicen för lantbruksföretagare. Gränsen för antalet husdjursenheter höjs till sex enheter och avgiften för avgiftsbelagd extraledighet höjs en aning.

Arbetsgrupp fortsätter planera totalreform

Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter en arbetsgrupp, vars mål är att med snar tidtabell bereda en totalreform av förvaltningen och genomförandet av avbytarservicen. När arbetsgruppen ser över behoven av lagstiftningsändringar beaktas den arbetsgruppsrapport som lämnades i juni och de remissyttranden som lämnades om propositionsutkastet.

Förslagen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlade i samband med den. Regeringen lämnade en regeringspropositionen som gäller ändringarna till riksdagen torsdagen den 5 november. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2016.

Ytterligare uppgifter

specialmedarbetare Eeva Salmenpohja, tfn 0295 163 110, fornamn.efternamn@stm.fi

regeringssekreterare Annika Parsons, tfn 0295 163 596, fornamn.efternamn@stm.fi

Mer från SLC