Villkoren i EU:s djurbidrag lindras för 2015

22.12.2015

Villkoren för EU:s djurbidrag för år 2015 har lindrats så att en försenad registeranmälan som gäller ett enskilt djur inte påverkar de bidrag som betalas för övriga djur.

Överdirektör Leena Tenhola vid Landsbygdsverket uppger att verket klarar av att betala ut största delen av stöden före jul.

Jord- och skogsbruksministeriet beslutade att lindra bidragsvillkoren för 2015, eftersom en ändringen av en EU-förordning blev offentlig mitt under året och ändå trädde kraft retroaktivt från årets början.
– Vi är nöjda med att det blev möjligt att jämka påföljderna. Vi klarar av att betala ut största delen av stöden till jordbrukarna före jul, säger överdirektör Leena Tenhola vid Landsbygdsverket.

Lindringen gäller bara 2015

För att EU:s djurbidrag ska kunna betalas till en gård ska djurets registeruppgifter vara uppdaterade.

Jordbrukarna ska alltid göra anmälningarna (till exempel födsel, köp och utmönstring) till nötregistret samt till får- och getregistret inom sju dagar efter händelsen. Anmälningar om att tackor har lammat och hongetter fått killingar ska göras inom sex månader efter händelsen.

Tidsfristerna grundar sig på EU:s förordning om systemet för märkning och registrering av djur. Om en registeranmälan som gäller ett djur försenas en enda dag förkastas djuret, vilket betyder att man inte kan få stöd för djuret under hela året.

Från och med 2016 går jordbrukaren miste om djurbidraget för alla djur hela året, om det blir nödvändigt att förkasta över 20 procent av djuren på gården. Också tvärvillkoren förutsätter att anmälningstiderna iakttas. Försummelse av tvärvillkoren leder till att EU:s alla direktstöd (bland annat grundstöd) och vissa delfinansierade stöd (bland annat miljöersättning och kompensationsersättning, det vill säga LFA-ersättning) minskas eller till andra påföljder.

Våren 2015 var det första gången möjligt att ansöka om de ändrade djurbidragen som EU finansierar. EU:s djurbidrag omfattar bidrag för nötkreatur, mjölkkor, tackor, hongetter, slaktlamm och slaktkillingar.

Mer från SLC