ANM-arbetsgrupp: Inga separata regler om livsmedelskedjor i konkurrenslagen

I konkurrenslagen föreslås inga nya regler i fråga om jordbruket och livsmedelsindustrin. I stället för nya regler bör vikt fästas vid avtalspraxis i livsmedelskedjan och självreglering i sektorn. 

Detta föreslår arbetsgruppen med uppdrag att överväga en revidering av konkurrenslagen i sin mellanrapport som arbetsgruppen överlämnade till arbets- och näringsministeriet den 2 maj 2016. En av arbetsgruppens uppgifter har varit att bedöma hur konkurrenslagen kan stödja lönsamheten hos matproduktionen i Finland. Uppdraget har baserat sig på regeringsprogrammet. 

Enligt arbetsgruppen är syftet med konkurrenslagen att främja en välfungerande marknad och konsumenternas intresse och inte att skydda enstaka aktörer på marknaden. Det finns inte möjlighet till mildare nationella konkurrensregler för jordbruket eller livsmedelskedjan än EU:s konkurrensregler. Arbetsgruppen föreslår endast en teknisk precisering av det så kallade jordbruksundantaget i konkurrenslagen. 

Uppmärksamhet på avtalspraxis i livsmedelsindustrin 

I arbetsgruppens utredningsarbete fick avtalspraxisen i livsmedelskedjan en central ställning i stället för konkurrensreglerna. Där kan parternas olika förhandlingskraft leda till avtalsvillkor och praxis som upplevs som oskäliga. 

Detta gäller både producenternas avtal med livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln och livsmedelsindustrins avtal med dagligvaruhandeln. 

Beredningen av självregleringen i sektorn i syfte att utveckla avtalspraxisen har inletts under arbetsgruppens arbete. Arbetsgruppen anser att det är den primära metoden att förbättra den rådande situationen.   

Arbetsgruppen fortsätter med beredningen 

Arbetsgruppen har också till uppgift att utreda övriga revideringsbehov i konkurrenslagstiftningen och lägga fram förslag om ändringsbehoven senast den 28 februari 2017. Arbets- och näringsministeriet tillsatte arbetsgruppen i augusti 2015. 

Arbetsgruppens mellanrapport kan läsas på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen www.tem.fi/julkaisut. 

Ytterligare upplysningar: 
överdirektör Pekka Timonen, tfn 029 506 0060 (arbetsgruppens ordförande) 

Mer från SLC