ANM: Den reviderade upphandlingslagen skapar flexibilitet och ger möjligheter

Republikens president stadfäste 29.12.2016 nya lagar om förfaranden för offentlig upphandling. Lagarna träder i kraft 1.1.2017.

Lagstiftningen baserar sig på EU:s direktiv om offentlig upphandling. Den nya lagstiftningen ger offentliga upphandlare bättre möjligheter än i nuläget att göra allt mer kvalitetsfulla, innovativa, hållbara och ansvarsfulla upphandlingar.

Syftet med den nya lagstiftningen är dessutom att minska den administrativa bördan på grund av anbudsförfaranden för både upphandlarna och anbudsgivarna genom att de nationella tröskelvärdena höjs och kraven i samband med upphandlingsförfarandet minskas.

Upphandlingslagen förpliktar offentliga samfund och vissa andra aktörer, såsom dem som får offentligt stöd, att på ett öppet och icke-diskriminerande sätt konkurrensutsätta upphandlingar som överstiger ett visst eurobelopp. De nationella tröskelvärdena är euronivåer. På upphandlingar som överstiger dessa nivåer tillämpas upphandlingslagarna.   

Det nationella tröskelvärdet för upphandling av varor och tjänster höjs till 60 000 euro i stället för nuvarande 30 000 euro. Tröskelvärdet för upphandling av social- och hälsovårdstjänster höjs från 100 000 euro till 400 000 euro. Det nationella tröskelvärdet för byggentreprenader kvarstår vid nuvarande 150 000 euro. Upphandlingar som understiger tröskelvärdena omfattas inte av upphandlingslagstiftningen.

Det rekommenderas att upphandlingar konkurrensutsätts i mindre delar som bättre lämpar sig för små och medelstora företag. Miljöaspekter och sociala aspekter kan beaktas effektivare än tidigare. Reformen underlättar i avsevärd grad förfarandet vid konkurrensutsättning av upphandlingar som är av mindre värde och skapar klarhet i de centrala begreppen i lagen. Lagen möjliggör också flexibilitet i utvärderingen av anbud samt gör det möjligt att i större utsträckning föra förhandlingar i samband med anbudsförfaranden. 

Den nya upphandlingslagstiftningen främjar jämbördighet mellan den offentliga och den privata näringsverksamheten. Upphandlingar får inte göras utan konkurrensutsättning hos sammanslutningar där offentliga samfund har bestämmande inflytande, om dessa sammanslutningar mer än i mindre mån har affärsverksamhet på marknaden. Tillsynen över att upphandlingslagen iakttas ges i uppdrag till Konkurrens- och konsumentverket.

Ytterligare upplysningar:
Markus Ukkola, äldre regeringssekreterare, ANM, tfn 029 50 47018

Mer från SLC