ANM: Förslagen till genomförande av ILUC-direktivet ut på remiss

Arbets- och näringsministeriet har skickat förslag till vissa lagändringar, som skrivits i form av en regeringsproposition, ut på remiss. Syftet med lagändringarna är att i Finland genomföra det s.k. ILUC-direktivet, som handlar om indirekta ändringar i markanvändningen. Utlåtande begärs också över den mellanrapport som arbetsgruppen med uppgift att begrunda ändringarna har överlämnat till ministeriet den 2 december 2016.

Syftet med lagändringarna är att begränsa de konsekvenser som beror på indirekta ändringar i markanvändningen och de utsläpp av växthusgaser som dessa medför. I lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport föreslås att det utfärdas noggrannare bestämmelser än de nuvarande om dubbelräkningen av energiinnehållet i biodrivmedlen, att bestämmelserna om distributionsskyldighet kompletteras och att bestämmelserna om överskridande av distributionsskyldigheten skärps.

I lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen föreslås att kravet på minskning av växthusgasutsläppen skärps. De ändringar som följer av ILUC-direktivet ska sättas i kraft nationellt senast den 10 september 2017.
Arbets- och näringsministeriet begär utlåtande över propositionsutkastet och arbetsgruppens mellanrapport senast den 31 januari 2017. Utkastet till proposition kan läsas på arbets- och näringsministeriets webbtjänst på adressen: http://tem.fi/lausuntopyynnot

Utlåtandena ska skickas till ministeriets registratorskontor till adressen: kirjaamo@tem.fi
Som referens ska användas TEM/2497/03.01.01/2016.

Ytterligare upplysningar:
Anja Liukko, regeringsråd, ANM, tfn 029 506 2078
Jukka Saarinen, överingenjör, ANM, tfn 029 506 4806
eller per e-post, e-postadressen har formen fornamn.efternamn(at)tem.fi

Mer från SLC